Oferta Pública d’Ocupació

Oferta Pública d’Ocupació

L’Oferta Pública d’Ocupació és l’espai de difusió a través d’internet de l’activitat relativa a l’oferta d’ocupació de l’EMD-Valldoreix amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació. Tot seguit trobareu les darreres convocatòries públiques d’ocupació publicades per l’EMD. Les trobareu organitzades per data de publicació, de més noves a més antigues. A la columna de la dreta podeu fer una cerca per diferents paràmetres es us permetran localitzar de manera ràpida l’oferta que esteu buscant.

Boletín Oficial del Estado

BOE

D’acord amb el Reial Decret 181/2008 , de 8 de febrer el Butlletí Oficial de l’ Estat , diari oficial de l’Estat espanyol, és el mitjà de publicació de les lleis , disposicions i actes d’inserció obligatòria .

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

dogc

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica diàriament de dilluns a divendres no festius, en dues edicions en català i en castellà. La Llei 2/2007 del Diari Oficial estableix el caràcter oficial i autèntic del DOGC digital.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

bopb1

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) és una publicació de caràcter oficial que gestiona la Diputació de Barcelona mitjançant el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d’altres Publicacions Oficials. El BOPB és el diari oficial on es publiquen les disposicions de caràcter general, i les ordenances, actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i demés resolucions de les administracions públiques i de l’Administració de Justícia d’àmbit territorial provincial de Barcelona, quan així estigui previst en una disposició legal o reglamentària.

Anunci de les bases i de la convocatòria per la contractació laboral temporal d’un/a Agent Cívic

Anunci de les bases i de la convocatòria per la contractació laboral i temporal interí d’un/a Oficial 1ª Paleta

PLA d'OCUPACIÓ 2016

Anunci de la convocatòria per nomenament de funcionari interí de Tècnic/a. de Gestió

Documents: 

TIPUS:

Anunci

OBJECTE

Exposició pública.

Data inici per presentar sol·licituds:

29 de gener de 2016

Data finalització per presentar sol·licituds:

17 de febrer de 2016