Gestió de Residus

Gestió de Residus

La competència en la gestió de residus a Valldoreix és d’àmbit municipal, per la qual cosa la prestació del servei de recollida de residus domèstics és prestat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. L’EMD de Valldoreix té, però la funció de fer el seguiment i control de la qualitat del servei per tal de garantir que els veïns i veïnes de Valldoreix tinguin un servei bon servei de recollida.

Recollida porta a porta

A Valldoreix, des del mes d’abril de 2012 es fa la recollida selectiva de totes les fraccions (paper, vidre, envasos, rebuig i orgànica) amb el sistema porta a porta. Aquest sistema de recollida selectiva dels residus municipals es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus efectuen la segregació de les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació d’acord amb un calendari preestablert. Diversos estudis confirmen que aquest sistema de recollida selectiva municipal ajuda a aconseguir nivells més elevats de puresa del residu, i és el que aconsegueix reduir de forma més notable la quantitat de fracció resta.

Horari de recollida de les fraccions  

Altres Serveis de recollida

A més de la recollida domiciliària porta a porta de les fraccions, els residus especials es poden dispositar en qualsevol dels punts de recollida que s’especifiquen a continuació:

Minideixalleries

A Valldoreix hi ha 3 minideixalleries:

  • Plaça estació
  • Ferran i Clua
  • Plaça Pompeu Fabra

S’hi pot dipositar aparells electrònics, bombetes, cd’s, etc.

Màquina de recollida d’oli

A l’Estació de Valldoreix hi ha instal·lada una màquina de recollida d’oli usat.

Punts verds fixes i mòbils

Els Punts Verds són instal·lacions on es recullen els residus domèstics especials, els materials recuperables i els envasos de plàstic i les llaunes. Allà, se seleccionen en contenidors i es porten a la es plantes autoritzades de reciclatge o tractament. Al municipi de Sant Cugat existeixen tres punts verds fixes:

  1. El Punt Verd de Can Calopa

Carretera de Molins de Rei a Caldes Km. 6.5 08174 Sant Cugat del Vallès

  1. El Punt Verd del Centre

Avinguda de les Roquetes – s/n (al costat rotonda de l’Av. Cerdanyola) 08173 Sant Cugat del Vallès

  1. Minipunt Verd al Mercat de Torre Blanca

Avinguda de la Torre Blanca, 10 Sant Cugat del Vallès   I un punt verd mòbil, que a Valldoreix para els dijous de 17 a 18 hores a la Plaça Pompeu Fabra i de 18:10 a 19:30 hores a la Plaça Rafael Castañé (darrera Xuerreria).   Als punts verds s’hi pot portar: roba, calçat, cartutxos de tinta, tòners, aparells elèctrics i electrònics, olis de cuina, cables elèctrics, pneumàtics petits, aerosols i esprais, bateries de cotxe, cosmètics, radiografies, piles, olis de motor, pintures i vernissos, fluorescents i bombetes, ampolles de cava, càpsules de cafè monodosi (plàstic i alumini), etc.   No s’hi pot portar: residus industrials especials, tòxics i perillosos, residus sanitaris, residus orgànics, restes vegetals, runes, mobles i trastos, i restes de fustes.

Recollida de restes llenyoses

L’ Ajuntament de Sant Cugat del Vallès posa a disposició dels ciutadans de Valldoreix un servei de recollida de restes vegetals llenyoses. Aquest servei és setmanal, es fa cada dilluns, i es recullen les restes dipositades en els sacs homologats. Aquests sacs es poden recollir en els següents punts: Centre Social i sanitari de La Floresta Tel. 935 893 020 C. Pearson, 36 Dilluns a Divendres: 10:00-13:30 Dilluns a Dissabte: 16:30-20:30 Centre Cívic de les Planes Tel. 936 755 105 C. Molí de les Planes, 1 Dilluns a Dissabte: 16:00-21:00 Casal Cultural de Mira-Sol Tel. 935 892 018 C. Mallorca, 42 Dilluns a Divendres: 10:00-13:30 / 16:00-20:00