Medi Ambient

Medi Ambient

ES RECORDA QUE EN EL PERÍODE ENTRE EL 15 DE MARÇ I EL 15 D’OCTUBRE:

• Està prohibit fer foc al bosc i a la franja de 500 m que l’envolta. Per a la recollida de restes de brossa vegetal de la vostra parcel·la utilitzeu les deixalleries o el servei de recollida a domicili (902.547.010) • Està prohibit llençar objectes encesos en la zona forestal i la franja de 500 m. • Està prohibit llençar deixalles, ja que, a més d’embrutar el bosc, poden ser l’origen d’un incendi. • En cas d’incendi truqueu sempre al 112.

ESPECIALMENT PER A LES REVETLLES

• Està prohibit llençar coets i encendre focs artificials a les zones forestals i a la franja de 500 metres que l’envolta.

Ordenança de protecció de l'arbrat de Valldoreix

Valldoreix es trova situat a l’extrem nord del Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquesta proximitat a un espai natural protegit genera un equilibri entre l’ús residencial i els béns naturals, que cal preservar. L’objecte d’aquesta ordenança és establir normes de regulació i gestió de l’arbrat de Valldoreix per tal de garantir la seva continuïtat.

Agenda 21 de Valldoreix

L’any 1992 es va celebrar la Cimera de la Terra a la ciutat de Rio de Janeiro, en la que per primera vegada va sorgir l’Agenda 21, definida com una estratègia que els països han d’empendre en l’àmbit mundial cap al Desenvolupament Sostenible.   L’any 1994, a Alborg (Dinamarca) es va celebrar la primera Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, on es va redactar la Carta d’Alborg, que instava els municipis a iniciar, seguint la filosofia de l’Agenda 21 de la Cimera de la Terra, el procés de les Agendes 21 Locals per al desenvolupament sostenible d’aquests municipis.   A Valldoreix, l’any 2009 es va elaborar l’Agenda 21 Local amb la finalitat de diagnosticar els punts febles pel que fa a la sostenibilitat local i plantejar mesures de correcció.   En una primera fase, es va elaborar l’Auditoria Ambiental, en la que es defineix el medi físic, l’entorn socioeconòmic i es diagnostiquen els punts febles pel que fa als vectors ambientals (energia, aigua, residus, aire i soroll), posant especial èmfasi en la diagnosi de l’estat de les rieres de Valldoreix i la mobilitat.   En una segona fase, es va elaborar el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, en el qual es defineixen 4 línies estratègiques d’actuació, dividides en 11 programes d’actuació, que incorporen un total de 45 actuacions plantejades per a la correcció de les deficiències detectades durant la primera fase d’elaboració de l’Auditoria Ambiental.   En una tercera fase, durant l’any 2010, es va celebrar el Pla de Participació Ciutadana, per tal que els valldoreixencs i valldoreixenques poguéssin participar de forma activa en l’elaboració final dels documents de l’Agenda 21 Local. El Pla de de Participació Ciutadana va constar de 4 sessions en les quals els veïns i veïnes van poder valorar els documents proposats i plantejar canvis, que van ser incoporats en els documents finals. Documents resultants del procés de l’Agenda 21 Local de Valldoreix : Annex 1 (Rieres de Valldoreix) Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat i Pla de SeguimentPla de Participació Ciutadana

Arbres de Valldoreix

Aquest llibre s’edita l’any 2006 fruït del treball de Fèlix Mestres, Josep Ma. Pujols, Francesc Sanjust i Miquel Batet, un grup de veïns de la vila, que de forma voluntaria, i en col·laboració amb Josep Castellví, Jordi Roca i Joan Valls del Club Muntanyenc de Sant Cugat, van elaborar un recull en fitxes didàctiques dels exemplars arboris més valuosos per la seva edat, raresa, bellesa i història. Cada fitxa inclou el nom comú, la familia, el gènere, l’espècie, l’alçada i perímetre del tronc, la forma, l’edat, l’estat de conservació i la localització. La guia recull tant arbres ubicats en terrenys privats, dels quals es van encarregar Mestres, Pujols, Sanjust i Batet, com exemplars situats en espais públics, que van ser recopilats per Castellví, Roca i Valls.

Plagues urbanes: Escarabat morrut de les palmeres

PROTOCOL A SEGUIR PELS TITULARS DE PALMERES AFECTADES PER LA PLAGA DEL MORRUT
L’objectiu d’aquest protocol és informar i instar als titulars de palmeres ubicades a la Zona
Demarcada de Catalunya, sobre les mesures d’eradicació, així com de prevenció i lluita que
han de dur a terme per controlar i evitar la propagació d’aquesta plaga.
En el moment que es detecti la primera o primeres palmeres afectades (nou brot), s’ha de
comunicar al Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM), i procedir d’immediat a aplicar mesures d’eradicació així
com de prevenció i lluita sobre aquestes i sobre les del seu entorn més proper.
Les mesures d’eradicació consistiran en actuacions sobre les palmeres afectades, per tal
d’eliminar la plaga, com tractaments amb productes fitosanitaris, sanejament i destrucció de
les parts afectades o la tala de palmeres atacades i destrucció de les parts afectades.

Plagues urbanes: Mosquit Tigre

ESTRATÈGIA PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE A CATALUNYA
Durant l’estiu del 2004 es va detectar per primera vegada a Catalunya la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus). Des d’aquell moment s’ha anat estenent i desenvolupant per diferents territoris del nostre país, principalment en àrees urbanes, on troba el seu hàbitat preferit, tant en espais públics com privats. La seva detecció va promoure diverses accions des dels organismes implicats dels territoris afectats: ajuntaments, consells comarcals, diputacions i la Generalitat de Catalunya. També va donar lloc a la creació d’un grup de treball amb la participació d’aquestes institucions, coordinat pels departaments competents en matèria de medi ambient i de salut de la Generalitat de Catalunya, a fi d’establir criteris comuns sobre les accions que calia dur a terme. Fruit d’aquest grup de treball van ser, entre d’altres, l’elaboració del document Campanya de control del mosquit tigre a Catalunya, de juny del 2005; l’Ordenança municipal tipus per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre; l’estudi sobre la seva dispersió, i l’elaboració de fullets informatius per prevenir i controlar el mosquit.
Descarrega’t: Protocol d’actuació
Descarrega’t: Cartell informatiu