Tauler d’Anuncis

Tauler d’Anuncis

Ordenança del procediment dels Pressupostos Participatius

ANUNCI

Aprovat en sessió plenària extraordinària de data dinou d’abril de dos mil divuit, l’avantprojecte d’Ordenança del procediment dels pressupostos participatius, de conformitat amb l’article 63 del Regalment d’Obres, Actititats i Serveis (ROAS), s’exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils al BOP, al DOGC, al diari ARA i a la web de l’EMD de Valldoreix, perquè es puguin formular reclamacions i al.legacions,

L’aprovació inicial de l’avantprojecte d’Ordenança del procediment dels pressupostos participatius es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi publicat la seva aprovació definitiva.

Comunicació d'acte a la zona comercial de l'Av. Ramon Escayola