Dijous, octubre 28, 2021
Traduir
Economia i finances

El govern de Valldoreix va presentar ahir dijous en Audiència Pública, telemàtica amb motiu de les restriccions sanitàries de la Covid-19, els comptes de la corporació per a l’any 2021, unes xifres en què destaca un fort increment d’uns 800.000 euros respecte al d’enguany i que en gran part han de servir per finançar unes inversions que suposen un 10% del total del pressupost.

Com hem dit, una de les partides més importants que està prevista en els comptes del proper any són els més d’1 milió d’euros que es destinaran a a inversions i que serviran per finançar actuacions com la coberta de l’espai tancat del Castell de Canals, avançar en la millora de l’enllumenat públic, les obres de millora de la xarxa de clavegueram i pluvials del C/ Bord, la construcció d’un pont per a vianants i vehicles del C/ Canari i la rehabilitació dels lavabos del Ferran Clua.

Amb tot, els recursos destinats a inversions es poden veure incrementats amb fins a 4,5 milions d’euros complementaris, provinents del desbloqueig del romanent pel relaxament de les mesures de control pressupostari, decretat pel govern espanyol amb motiu de la crisi econòmica derivada de la Covid-19. Aquests recursos, però, no estan contemplats en els comptes per al proper any perquè la xifra encara no és definitiva i dependrà de com es concretin les mesures. És per aquest motiu que l’EMD, en la seva voluntat de no presentar uns comptes amb els ingressos i les despeses desequilibrats, ha recollit en el pressupost aquelles inversions que te clar que es poden dur a terme durant els primers mesos del 2021, mentre que la resta de les inversions, que es poden finançar amb els recursos del romanent desbloquejat per la suspensió temporal de la regla de la despesa, s’aniran incorporant via modificacions pressupostàries.

En el darrer ple, celebrat el passat dijous 24 de setembre, la totalitat dels grups polítics del plenari valldoreixenc es van posar d’acord per aprovar una moció institucional per reclamar al govern de l’estat la modificació la regla de la despesa. Amb aquesta iniciativa la voluntat de l’EMD és poder disposar del superàvit del 2019 i dels romanents acumulats, per tal de finançar mesures de reactivació econòmica entre les empreses i els comerços de la vila.

Pocs dies després, concretament ahir, el govern central va anunciar la suspensió extraordinària de la regla de la despesa i dels objectius de dèficit al conjunt de les administracions pels anys 2020 i 2021, tal com es reclamava, entre d’altres administracions, des de l’EMD de Valldoreix. Amb l’aprovació d’aquestes mesures es dona més marge a les administracions locals per fer front a les despeses econòmiques i socials derivades de la crisi de la Covid-19.

A falta de saber com es concretarà la mesura fiscal anunciada per la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, l’EMD-Valldoreix ja està treballant per calcular dels recursos de què podrà disposar i concretar a quines polítiques de recuperació de l’activitat econòmica i d’ajuda a les persones més vulnerables es destinaran els romanents acumulats.

El govern de Valldoreix va presentar ahir dimarts en Audiència Pública els comptes per a l’any 2019, unes xifres en què destaca un gran increment d’uns 400.000 euros, que en gran part serviran per finançar l’arranjament de la zona verda esportiva del carrer Castellot i els projectes sorgits dels Pressupostos Participatius. 

Com hem dit, el pessic inversor més important que està previst en els comptes del proper any són els 300.000 euros que es destinaran a l’arranjament i creació d’una nova zona verda i esportiva a l’espai que actualment ocupa el camp de futbol del carrer Castellot. Aquesta actuació es complementarà amb la construcció d’un pont que donarà accés al nou espai des del carrer Castellot i al qual es destinaran 115.000 euros. L’altra gran partida pressupostària són els 200.000 euros que finançaran els projectes proposats per la ciutadania als Pressupostos Participatius i que ara estan en fase d’estudi tècnica, pas previ a la votació oberta.

El pressupost 2019 de l’EMD de Valldoreix te previstes igualment altres inversions necessàries per a la vila com són els 60.000 euros que es destinaran a la rehabilitació i adequació de l’entorn del pont del Camí de la Salut i la compra de 2 vehicles pels Serveis Tècnics per valor de 18.000 euros. La resta d’inversions de l’EMD seran: 30.000 euros per a millores pedagògiques del CEIP Ferran i Clua i 5.000 euros a l’Escola Bressol. Un total de 10.000 euros es dirigiran a projectes d’inversió informàtica, mentre que es reserven 14.520 euros per a la redacció del Pla Especial de la plaça de la Centralitat i 12.155 euros per redactar el projecte d’urbanització del pàrquing de Can Cadena.

Per acord del Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, de data 21 de desembre de 2016,  s’ha aprovat inicialment el Pressupost Municipal per l’exercici 2017 així com les bases d’execució del mateix, la modificació de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, l’organigrama i la massa salarial del personal laboral. Fet l’anunci d’aprovació inicial al BOP s’obre un termini d’informació pública de 15 dies hàbils als efectes de què es puguin presentar reclamacions, i si no se’n formula cap durant l’esmentat termini es considerarà aprovat de forma definitiva.

Si vols més informació CLICA AQUÍ

 

Josep Puig i Mercè Conesa van estampar ahir la seva rúbrica per donar llum verd al marc que regularà les relacions econòmiques i financeres entre l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat fins el 2016.

El nou marc econòmic entre l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat redefineix la relació entre les dues administracions ja que, tot i que la xifra global que l’EMD ha d’abonar a l’Ajuntament es manté sobre els 2,2 milions d’euros anuals, amb el nou acord es posa nom a totes i cada una de les despeses a què es fa front amb aquest pagament i es trenca amb la dinàmica d’increment de despesa que es venia produint els darrers anys, amb l’actualització automàtica de l’antic conveni. El nou conveni també contempla un increment de les bestretes mensuals en detriment d’una liquidació anual més baixa, així com la participació de l’EMD en les recaptacions per part de l’Ajuntament de les multes de trànsit, un concepte que reportarà a les arques de Valldoreix una xifra propera als 110.000 euros. El nou conveni es calcula amb el darrer cens de població de Valldoreix, fet que implica un càlcul més ajustat i exacte.

Un cop signat l’acord tant Josep Puig com Mercè Conesa es van felicitar per haver aconseguit una entesa que tots dos van qualificar com ‘molt beneficiosa per a les dues entitats’. Puig, de la seva banda, va definir el nou conveni com ‘un acord que s’adapta molt millor a les necessitats de Valldoreix i que té més en compte quines són les actuals despeses de l’EMD’. Per Conesa l’acord és ‘més just per als ciutadans de Valldoreix i és el fruit de la voluntat d’arribar a consensos de col·laboració entre l’Ajuntament i l’EMD’.

El mateix acte de signatura del conveni econòmic-financer va servir per rubricar un conveni urbanístic entre les dues administracions que possibilitarà l’arribada per primer cop d’habitatge públic protegit a Valldoreix. En concret serà a l’estació, al terreny on a l’actualitat està ubicat l’aparcament. Mitjançant el conveni signat ahir l’EMD cedeix la gestió d’aquest terreny a l’Ajuntament per a desenvolupar habitatge protegit, mentre que l’EMD s’encarregarà de la gestió de diferents terrenys repartits pel territori valldoreixenc per promoure projectes de millora urbana i de serveis.

L‘EMD de Valldoreix va aprovar inicialment ahir uns comptes que es mantenen iguals als del 2013 i que ascendeixen a 8,6 milions d’euros. El pressupost del proper any està marcat per l’acord amb l’Ajuntament pel nou conveni de finançament.

Els comptes de l’EMD pel 2014 destinen a inversió una xifra propera als 585.000 euros, en front els 980.000€ del 2013. La minva en aquesta partida es deu a la finalització del pagament dels treballs de soterrament de les línies d’alta tensió, una actuació que capitalitzava l’esforç inversor de l’EMD durant l’anterior exercici. Enguany la inversió més quantiosa que realitzarà l’administració valldoreixenca serà la construcció d’una rotonda al Pg. Olabarria en la seva confluència amb l’Av. Bilbao. Altres inversions previstes durant el 2014 són la construcció del parc infantil a la zona del CAP de Valldoreix (30.000€), la instal·lació de noves marquesines d’autobús (40.000€), millores en el clavegueram i millores pedagògiques de l’escola Ferra i Clua (38.720 i 30.000€, respectivament), i renovació d’equips informàtics (13.000€), entre d’altres.

El pressupost 2014 també contempla una partida destinada a imprevistos de 320.000 euros, però que només s’utilitzarà si les previsions d’ingressos anuals de l’EMD es compleixen. En aquest cas l’esforç inversor de l’entitat de Valldoreix passarà del 8% inicial al 12-15%, en funció dels ingressos.

L’empremta de l’acord entre l’EMD i l’Ajuntament, pel nou marc de finançament que es formalitzarà en poques dates, és veu reflectida en la redefinició de la relació entre les dues administracions ja que, tot i que la xifra global que l’EMD ha d’abonar a l’Ajuntament es manté propera als 2,3 milions d’euros anuals, amb el nou acord es posa nom a totes i cada una de les despeses a què es fa front amb aquest pagament. D’aquesta manera es trenca amb la dinàmica d’increment de despesa que es venia produint els darrers anys, amb l’actualització automàtica de l’antic conveni.

L’equip de govern de Valldoreix va presentar ahir davant de la ciutadania l’esborrany dels comptes per al proper any, un pressupost que està marcat per l’acord amb l’Ajuntament de Sant Cugat pel nou Conveni de Finançament.

El nou marc econòmic entre l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat redefineix la relació entre les dues administracions ja que, tot i que la xifra global que l’EMD ha d’abonar a l’Ajuntament es manté propera als 2,3 milions d’euros anuals, amb el nou acord es posa nom a totes i cada una de les despeses a què es fa front amb aquest pagament i es trenca amb la dinàmica d’increment de despesa que es venia produint els darrers anys, amb l’actualització automàtica de l’antic conveni. El nou conveni també contempla un increment de les bestretes mensuals en detriment d’una liquidació anual més baixa, així com la participació de l’EMD en les recaptacions per part de l’Ajuntament de les multes de trànsit, un concepte que reportarà a les arques de Valldoreix una xifra propera als 110.000 euros.

Els comptes de l’EMD pel 2014 destinen a inversió una xifra propera als 585.000 euros, en front els 980.000€ del 2013. La minva en aquesta partida es deu a la finalització del pagament dels treballs de soterrament de les línies d’alta tensió, una actuació que capitalitzava l’esforç inversor de l’EMD durant l’anterior exercici. Enguany la inversió més quantiosa que realitzarà l’administració valldoreixenca serà la construcció d’una rotonda al Pg. Olabarria en la seva confluència amb l’Av. Bilbao. Altres inversions previstes durant el 2014 són la construcció del parc infantil a la zona del CAP de Valldoreix (30.000€), la instal·lació de noves marquesines d’autobús (40.000€), millores en el clavegueram i millores pedagògiques de l’escola Ferra i Clua (38.720 i 30.000€, respectivament), i renovació d’equips informàtics (13.000€), entre d’altres.

El pressupost 2014 també contempla una partida destinada a imprevistos de 320.000 euros, però que només s’utilitzarà si les previsions d’ingressos anuals de l’EMD es compleixen. En aquest cas l’esforç inversor de l’entitat de Valldoreix passarà del 8% inicial al 12-15%, en funció dels ingressos.

0 1619

La sessió plenària de la Junta de Veïns, celebrada aquest matí en sessió extraordinària, ha decidit per unanimitat donar llum verd als preus públics dels serveis que presta l’EMD a la ciutadania.

El fet que marca l’aprovació de les Ordenances Fiscals per al 2014 és la voluntat de l’equip de govern de l’EMD de Valldoreix de mantenir els preus públics i les taxes reguladores, ja què es considera que atesa la difícil situació econòmica que travessa el país no es pot incrementar més la càrrega impositiva sobre les famílies valldoreixenques. L’únic servei que veu incrementat el seu preu és el Complex Esportiu de l’EMD que, a petició de l’empresa concessionària i prestadora del servei, s’apujarà en 1’7% (IPC interanual corresponent a l’agost).

On sí es veuen modificades les Ordenances Fiscals pel 2014 és en l’arrodoniment a la baixa dels preus públics per a espectacles culturals, que queden fixats en 2€ per a espectacles familiars; 5€ per a espectacles de preu inferior als 6.000€; i 10€ per a espectacles de preu superior als 6.000€. Una altra de les modificacions que queden reflectides en les noves ordenances és el redactat d’alguns dels seus apartats, que s’actualitza atès que alguns dels serveis que amb anterioritat es prestaven han canviat de nom o s’han suprimit per prestar-ne d’altres.

La Sessió Plenària d’aquest dimecres ha servit igualment per aprovar la incorporació d’una nova taxa a les Ordenances Fiscals per a l’any 2014. El nou preu públic està referit a l’activitat de les 5 Milles Femenines de Valldoreix que, donat l’increment de participació registrat en l’última edició i el nivell de consolidació acreditat per la prova els darrers anys, fa preceptiu el cobrament d’una quota que serveixi per sufragar els costos d’organització de l’activitat. La nova taxa fixa que la cursa infantil continuï sent gratuïta, mentre que les participants per a la cursa de les 2,5 milles pagaran 8€, el mateix preu que hauran d’abonar les participants de la cursa de les 5 milles que estiguin federades, tinguin assegurança mèdica i xip propi. Pel que fa a les participants que disposin de xip propi, però no d’assegurança mèdica pagaran 10€ i les participants que no tinguin assegurança mèdica ni xip propi pagaran 12€.

L’últim punt del l’ordre del dia ha servit per aprovar per unanimitat una modificació del pressupost per fer front a diferents despeses, entre les quals destaquen les destinades a manteniment de carrers i a millores de mobilitat, amb un cost conjunt de més de 100.000€ dels més de 171.000€ que contempla la modificació en total.

Altres conceptes que s’incrementen són la promoció del comerç; manteniment del Ferran i Clua, Casal d’Avis i Nau de Cultura; compra de mobiliari urbà; instal·lació de punts de llum al Mercat dels Dissabtes; entre d’altres.

El vocal d’Economia de l’entitat municipal ha assegurat que l’esforç estalviador i de reestructuració de la despesa assegura la pervivència de l’EMD i permet pagar les factures a proveïdors en 12 dies.

La liquidació econòmica del 2013 eleva el romanent de tresoreria fins als 2,2 milions d’euros, amb un increment de més d’1,2 milions des del passat exercici. Amb aquestes xifres a la mà l’EMD-Valldoreix pot pagar els seus proveïdors a 12 dies, fet que ‘dóna compliment a una de les directrius prioritàries marcades pel president de l’EMD a l’inici de la legislatura’, ha apuntat en roda de premsa Xavier Gavaldà.

Amb tot, prop de 650.000 euros del romanent de tresoreria actual estan afectats per deutes de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, que de moment no permeten disposar de la totalitat del romanent. Els deutes es concreten en un Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de 520.000 euros, a càrrec de la Diputació; un Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de 80.000 euros i una subvenció per l’Escola de Música (40.000 euros), aquests dos pendents de liquidar per part de la Generalitat.

El treball d’estalvi i reestructuració de la despesa ‘ha consistit en posar en crisi, una per una, totes les partides del pressupost per veure en quines es podia estalviar. Ha estat un treball minuciós i llarg’, ha especificat el vocal d’Economia.

Amb la situació actual l’EMD podrà destinar a inversió un total proper als 600.000 euros, dels quals 250.000 es destinaran a arranjament de carrers i actuacions sostenibles (construcció i arranjament de parcs i jardins, renovació d’enllumenat, etc.). La resta de l’esforç inversor a Valldoreix es destinarà a la compra d’equipaments com una nova màquina escombradora de carrers, entre d’altres.[:es]El vocal de Economía de la entidad municipal ha asegurado que el esfuerzo ahorrador y de reestructuración del gasto asegura la pervivencia de la EMD y permite pagar las facturas a proveedores en 12 días.

La liquidación económica de 2013 eleva el remanente de tesorería hasta los 2,2 millones de euros, con un incremento de más de 1,2 millones desde el pasado ejercicio. Con estas cifras en la mano la EMD-Valldoreix puede pagar a sus proveedores a 12 días, lo que ‘da cumplimiento a una de las directrices.

La proposta de pressupost per a l’any 2013 de l’EMD de Valldoreix es donarà a conèixer a la ciutadania en una audiència pública que se celebrarà el proper dilluns dia 4 de febrer a les 19:00 hores a la Sala de Plens de la Casa de la Vila de Valldoreix.

La proposta de pressupost serà presentada pel vocal d’Economia de l’EMD de Valldoreix, Xavier Gavaldà.La propuesta de presupuesto para el año 2013 de la EMD de Valldoreix se dará a conocer a la ciudadanía en una audiencia pública que se celebrará el próximo lunes día 4 de febrero a las 19:00 horas en la Sala de Plenos de la Casa de la Vila de Valldoreix.

Tradueix »