Dimarts, octubre 19, 2021
Traduir
Economia i finances

Per acord del Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, de data 21 de desembre de 2016,  s’ha aprovat inicialment el Pressupost Municipal per l’exercici 2017 així com les bases d’execució del mateix, la modificació de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, l’organigrama i la massa salarial del personal laboral. Fet l’anunci d’aprovació inicial al BOP s’obre un termini d’informació pública de 15 dies hàbils als efectes de què es puguin presentar reclamacions, i si no se’n formula cap durant l’esmentat termini es considerarà aprovat de forma definitiva.

Si vols més informació CLICA AQUÍ

 

 

Resum pressupost 2015 ANY 2015
Concepte
Ingressos
Capítol 1. Impostos directes 950.000,00
Capítol 2. Impostos indirectes 100.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos 648.793,56
Capítol 4. Transferències corrents 6.362.026,43
Capítol 5. Ingressos patrimonials 34.867,93
Capítol 7. Transferències de capital 50.000,00
Capitol 8. Actius financers 468,46
Capítol 9. Passius financers 172.109,55
Total ingressos 8.318.265,93
Despeses
Capítol 1. Remuneracions de personal 2.068.351,47
Capítol 2. Compra de béns corrents i serveis 2.154.489,02
Capítol 3. Interessos 45.988,75
Capítol 4. Transferències corrents 3.213.754,40
Capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos 185.341,48
capítol 6. Inversions Reals 282.286,19
Capítol 7. Transferències de capital 0,00
Capítol 8. Actius Financers 10.000,00
Capítol 9. Passius financers 358.054,62
Total despeses 8.318.265,93

Si voleu consultar els pressupostos de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’altres exercicis i el pressupost detallat ho podeu fer al Portal de Transparència de l’EMD.

 

El pressupost municipal

• És un dels instruments més importants que han d’aprovar cada un dels governs locals anualment, per donar resposta a les necessitats de la vila, a partir d’una distribuició equilibrada dels recursos econòmics i financers.
• En el pressupost municipal s’han de veure reflectides quines seran les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l’exercici.
Tradueix »