Oferta Pública d’Ocupació

Oferta Pública d’Ocupació

L’Oferta Pública d’Ocupació és l’espai de difusió a través d’internet de l’activitat relativa a l’oferta d’ocupació de l’EMD-Valldoreix amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació. Tot seguit trobareu les darreres convocatòries públiques d’ocupació publicades per l’EMD. Les trobareu organitzades per data de publicació, de més noves a més antigues. A la columna de la dreta podeu fer una cerca per diferents paràmetres es us permetran localitzar de manera ràpida l’oferta que esteu buscant.

Boletín Oficial del Estado

D’acord amb el Reial Decret 181/2008 , de 8 de febrer el Butlletí Oficial de l’ Estat , diari oficial de l’Estat espanyol, és el mitjà de publicació de les lleis , disposicions i actes d’inserció obligatòria .

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica diàriament de dilluns a divendres no festius, en dues edicions en català i en castellà. La Llei 2/2007 del Diari Oficial estableix el caràcter oficial i autèntic del DOGC digital.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) és una publicació de caràcter oficial que gestiona la Diputació de Barcelona mitjançant el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d’altres Publicacions Oficials. El BOPB és el diari oficial on es publiquen les disposicions de caràcter general, i les ordenances, actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i demés resolucions de les administracions públiques i de l’Administració de Justícia d’àmbit territorial provincial de Barcelona, quan així estigui previst en una disposició legal o reglamentària.

Convocatoria d'una plaça de mestre/a. d'Educació Infantil en règim laboral indefinit adscrit/a. al lloc de treball de mestre/a. coordinador/a

 

Convocatòria d'una plaça d'Administratiu/va. Funcionari de carrera adscrit al lloc de treball d'Administratiu/va d'Atenció Ciutadana i constitució d'una borsa de treball

Convocatòria Tècnic/a. adscrit al lloc de treball de Tècnic/a. d’Esports, Educació, Serveis Socials i Sanitat

Anunci Convocatòria i Bases de la borsa de treball d’ Educador/a

Anunci Contractació Temporal d’un Oficial 1ª Paleta

OFERTA PÚBLICA d'OCUPACIÓ 2017

PLA d'OCUPACIÓ 2017

 

Anunci de les bases i de la convocatòria per la contractació laboral temporal d’un/a Agent Cívic

Anunci de les bases i de la convocatòria per la contractació laboral i temporal interí d’un/a Oficial 1ª Paleta

PLA d'OCUPACIÓ 2016

Anunci de la convocatòria per nomenament de funcionari interí de Tècnic/a. de Gestió

Documents: 

TIPUS:

Anunci

OBJECTE

Exposició pública.

Data inici per presentar sol·licituds:

29 de gener de 2016

Data finalització per presentar sol·licituds:

17 de febrer de 2016

[:es]

La Oferta Pública de Empleo es el espacio de difusión a través de internet de la actividad relativa a la oferta de empleo de la EMD-Valldoreix con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a esta información. A continuación encontrará las últimas convocatorias públicas de empleo publicadas por la EMD. Las encontrará organizadas por fecha de publicación, de más nuevas a más antiguas. En la columna de la derecha se puede hacer una búsqueda por diferentes parámetros se permitirán localizar de manera rápida la oferta que está buscando.

Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero el Boletín Oficial del Estado, diario oficial del Estado español, es el medio de publicación de las leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya se publica diariamente de lunes a viernes no festivos, en dos ediciones en catalán y en castellano. La Ley 2/2007 del Diario Oficial establece el carácter oficial y auténtico del DOGC digital.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) es una publicación de carácter oficial que gestiona la Diputación de Barcelona mediante el Servicio del Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y otras Publicaciones Oficiales. El BOPB es el diario oficial donde se publican las disposiciones de carácter general, y las ordenanzas, actos, edictos, acuerdos, notificaciones, anuncios y demás resoluciones de las administraciones públicas y de la Administración de Justicia de ámbito territorial provincial de Barcelona, cuando así esté previsto en una disposición legal o reglamentaria.

Anuncio de las bases y de la convocatoria para la contratación laboral y temporal interino de un/a Oficial 1ª Paleta

PLAN DE OCUPACIÓN 2016

Anuncio de la convocatoria para el nombramiento de funcionario interino de Técnico/a de Gestión

Documentos: 

TIPO:

Anuncio

OBJETO

Exposición pública. Fecha de inicio para presentar solicitudes: 29 de enero de 2016 Fecha de finalización para presentar solicitudes:: 17 de febrero de 2016

Anuncio de la convocatoria para la contratación en régimen laboral y temporal de un/a Educador/a para la Escola Bressol de Valldoreix

[:en]

L’Oferta Pública d’Ocupació és l’espai de difusió a través d’internet de l’activitat relativa a l’oferta d’ocupació de l’EMD-Valldoreix amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació. Tot seguit trobareu les darreres convocatòries públiques d’ocupació publicades per l’EMD. Les trobareu organitzades per data de publicació, de més noves a més antigues. A la columna de la dreta podeu fer una cerca per diferents paràmetres es us permetran localitzar de manera ràpida l’oferta que esteu buscant.

Boletín Oficial del Estado

D’acord amb el Reial Decret 181/2008 , de 8 de febrer el Butlletí Oficial de l’ Estat , diari oficial de l’Estat espanyol, és el mitjà de publicació de les lleis , disposicions i actes d’inserció obligatòria .

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica diàriament de dilluns a divendres no festius, en dues edicions en català i en castellà. La Llei 2/2007 del Diari Oficial estableix el caràcter oficial i autèntic del DOGC digital.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) és una publicació de caràcter oficial que gestiona la Diputació de Barcelona mitjançant el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d’altres Publicacions Oficials. El BOPB és el diari oficial on es publiquen les disposicions de caràcter general, i les ordenances, actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i demés resolucions de les administracions públiques i de l’Administració de Justícia d’àmbit territorial provincial de Barcelona, quan així estigui previst en una disposició legal o reglamentària.

Anunci de la convocatòria per a la contractació en règim laboral i temporal d’un/a Educador/a per l’Escola Bressol de Valldoreix