Sessió Plenària Ordinària de l’EMD de Valldoreix

Sessió Plenària Ordinària de l’EMD de Valldoreix

  0 268
  Quan:
  22/03/2018 @ 19:00 – 20:00
  2018-03-22T19:00:00+01:00
  2018-03-22T20:00:00+01:00
  On:
  Casa de la Vila de Valldoreix

  ORDRE DEL DIA

   

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 23 de novembre de 2018 i del ple ordinari del dia 1 de febrer de 2018

   

  1. Mocions i propostes presentades pels grups al ple.
  • Moció del grup CUP-PC per incorporar noves mesures per a garantir la seguretat de les dones a l’espai públic a la nit mitjançant la implantació de la parada a demanda per les usuàries als autobusos que circulen per Valldoreix.
  • Moció del grup CUP-PC per recuperar les Milles Femenines de Valldoreix.
  • Moció del grup d’ERC-Mes sobre les marquesines del transport urbà
  • Moció del grup d’ERC-Mes sobre retre homenatge a Guillem Agulló

   

  1. Donar compte dels Decrets de contractació , des del dia 1 de gener de 2018 fins al 28 de febrer de 2018.

   

  1. Donar compte de l’execució del quart trimestre del pressupost any 2017.

   

  1. Donar compte de l’informe sobre els compliments de pagament del quart trimestre de l’ any 2017, i el període mitjà de pagament.

   

  1. Donar compte de les dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat del quart trimestre 2017, remeses al Ministeri d’Hisenda.

   

  1. Donar compte del Decret núm. 148/2018 de Presidència de l’EMD, de data 27 de febrer de 2018, d’aprovació de la liquidació del pressupost any 2018.

   

  1. Donar compte de les inversions financerament sostenibles executades durant l’any 2017, i que es faci públic en el portal web.

   

  1. Informar al Ple sobre els drets de difícil o impossible recaptació, segons l’article 193 bis del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

   

  1. Donar compte del Decret núm. 149/2018, de data 27 de febrer de 2018,  de Presidència de l’EMD de Valldoreix, d’aprovació de la Modificació pressupostària 3/2018 d’incorporació del romanent afectat.

   

  1. Donar compte del Decret núm 163/2018, de data 1 de març de 2018 , d’aprovació del Marc Pressupostari dels exercicis 2018, 2019, 2020 i 2021.

   

  1. Desestimació del Recurs de Reposició interposat pel Sr. Miquel Diez Folch contra l’acord adoptat per la Junta de Veïns de data 1 de febrer de 2018, d’aprovació de la plantilla de personal de l’EMD.

   

  1. Donar compte de l’informe dels reparaments de la secretària-interventora als efectes de l’article 218 de la Modificació del Text Refós de la llei de les Hisendes Locals, aprovat per la llei 27/3013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Pública.

   

  1. Prorrogar el contracte de gestió del servei pública de l’Escola de Música de Valldoreix.

   

  1. Donar compte del Decret de Presidència, de nomenament de Bernat Gisbert Riba com a encarregat de l’àrea d’Atenció a les persones.

   

  1. Acció de govern.

   

  1. Precs i preguntes.

   

  • Prec del grup CUP-PC demanant que a les marquesines de les parades de l’autobús de Valldoreix es col.loquin plafons amb els horaris i recorreguts de tots els busos i parades de FFCC del municipi.

  NO HI HA COMENTARIS

  Deixar una resposta