INSCRIPCIÓ OBERTA TALLERS CURS 2016-17

INSCRIPCIÓ OBERTA TALLERS CURS 2016-17

INSCRIPCIÓ OBERTA!!!!

Inscripció oberta pels Tallers del curs 2016-17, organizats des de l’Àrea de Cultura de Valldoreix.

Descarrega’t AQUÍ tota la informació dels taller que hi haurà per aquest curs.

NOVETAT! INSCRIPCIÓ ONLINE

Ja et pots inscriure des d’aquí mateix. Omple el següent formulari:  

  INSCRIPCIÓ OBERTA PER ALS TALLERS DE CULTURA DE VALLDOREIX PER AL CURS 2016-2017
  TRIA DE LA LLISTA SEGÜENT ELS TALLERS ALS QUÈ ET VOLS APUNTAR:

  DIA I HORA:

  DADES PERSONALS

  COGNOMS I NOM:

  ADREÇA

  CODI POSTAL I POBLACIÓ

  ADREÇA ELECTRÒNICA

  TELÈFON MÒBIL

  TELÈFON FIX

  DATA DE NAIXEMENT

  LLOC DE NAIXEMENT

  EDAT

  DADES BANCÀRIES

  TITULAR DEL COMPTE

  NIF

  ENTITAT BANCÀRIA

  IBAN (24 DÍGITS)

  En cas que el titular del compte no sigui de l'alumne inscrit, s'ha de presentar còpia del DNI del titular amb la seva autorització per al cobrament del taller.
  Els menors de 18 anys inscrits han de presentar el consentiment del pare/mare/tutor/tutora legal.

  Per aplicar la bonificació de jubilat, pensionista, família nombrosa, monoparental o aturat, caldrà que acrediti la seva condició en el moment de fer la inscripció. En cas d’acreditar-se posteriorment, la seva bonificació s’aplicarà a partir d’aquest moment, sense efectes retroactius.

  Si necessites adjuntar algun d'aquests documents requerits ho pots fer aquí:

  AUTORITZO a l’EMD a domiciliar mensualment el corresponent rebut bancari.

  Estic ASSABENTAT/ADA que : Les baixes es comunicaran: 30 dies d’antelació a bustia@valldoreix.cat En el cas de retorn del rebut bancari, l’alumne es farà càrrec de les despeses de devolució generades. Per aplicar la bonificació de jubilat, pensionista, família nombrosa, monoparental o aturat, caldrà que acrediti la seva condició en el moment de fer la inscripció. En cas d’acredi¬tar-se posteriorment, la seva bonificació s’aplica¬rà a partir d’aquest moment, sense efectes retro¬actius. Tots els tallers es poden ampliar o anul·lar segons la quantitat d’alumnes. No es podrà assistir al taller sense inscripció prèvia. Les admissions es regiran per ordre de presentació de les butlletes No s’accepten reserves d’inscripcions per correu electrònic ni telèfon. Els sotasignats manifesten que totes les dades que consten en la butlleta d’inscripció són certes. L’omissió, la fal¬sedat de dades o dels documents aportats en el moment de la inscripció, serà causa d’anul·lació.

  AUTORITZO, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de Dades de Caràcter Personal, al Departament de Cultura, Joventut i Biblioteca Vall d’Or de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix a incloure les dades facilitades en el fitxer automatitzat que és base de dades de referència per disposar-ne i fer-ne ús en l’àmbit de les seves competències, informant dels diferents esdeveniments culturals de la vila.Al mateix temps, comprenc el meu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició del qual puc fer-ne ús mitjançant petició expressa adreçada al Departament de Cultura i Joventut de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, a través del Registre General amb domicili Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185 – 08197 Valldoreix o mitjançant el correu electrònic bustia@valldoreix.cat

  AUTORITZO a que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents als tallers organitzats per aquesta entitat, en publicacions i filmacions destinades a la difusió pública.

  Per a més informació dels Tallers:   Àrea de Cultura i Joventut de l’EMD de Valldoreix Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185 Telèfon: 935.898.269/936.742.719