Perfil del contractant

Perfil del contractant

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d’internet de l’activitat contractual municipal amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació. és el mitjà de difusió de les licitacions municipals. Seguit trobareu el últims expedients publicats organitzats per data de publicació, de més nous a més vells. A la columna de la dreta podeu fer una cerca per diferents paràmetres es us permetran localitzar de manera ràpida l’expedient que esteu buscant.

Boletín Oficial del Estado

D’acord amb el Reial Decret 181/2008 , de 8 de febrer el Butlletí Oficial de l’ Estat , diari oficial de l’Estat espanyol, és el mitjà de publicació de les lleis , disposicions i actes d’inserció obligatòria .

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica diàriament de dilluns a divendres no festius, en dues edicions en català i en castellà. La Llei 2/2007 del Diari Oficial estableix el caràcter oficial i autèntic del DOGC digital.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) és una publicació de caràcter oficial que gestiona la Diputació de Barcelona mitjançant el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d’altres Publicacions Oficials. El BOPB és el diari oficial on es publiquen les disposicions de caràcter general, i les ordenances, actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i demés resolucions de les administracions públiques i de l’Administració de Justícia d’àmbit territorial provincial de Barcelona, quan així estigui previst en una disposició legal o reglamentària.

Plataforma de Serveis de Contractació Pública: Perfil de l'EMD-Valldoreix

Al perfil del contractant trobareu informació relativa a l’activitat contractual de l’EMD de Valldoreix, tals com licitacions obertes o en curs, documentació relativa a les mateixes, contractacions programades, contractes adjudicats i qualsevol altre informació útil de tipus general, com a punts de contacte i medis de comunicació que puguin utilitzar-se per relacionar-se amb l’òrgan de contractació.

A partir del mes de novembre del 2016  trobareu tota la informació cotractual al següent enllaç:

Perfil del contractant de l’EMD de Valldoreix

Bases Específiques Reguladores de les subvencions atorgades per l’àrea de Medi Ambient de l’EMD de Valldoreix per l’any 2018

Concessió de l'ús privatiu i explotació agropecuària de la finca de Can Monmany de Valldoreix

Licitació del contracte d'obres de millora de l'accessibilitat de l'avinguda de Mas Fuster entre carretera de La Floresta i carrer de la Pau

Anunci d'aprovació inicial de la Reurbanització de la Plaça Oliveres i de la Plaça Joan Gassó

Anuncis

 1. Part 1
 2. Part 2
 3. Part 3

Anunci de l'aprovació inicial del projecte d’arranjament del camí de la Salut

Anunci de formalització del contracte de servei de menjador de l'Escola Bressol

Anunci d'adjudicació del servei de menjador de l'Escola Bressol de Valldoreix.

Anunci d'aprovació del projecte d'arranjament del terreny de l'EMD a la Pl. de l'Estació

Anunci d'adjudicació de les obres de millora de la zona esportiva i escolar del Carrer Brollador

Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'Urbanització de la Plaça Maria Sabater

Licitació de les obres del Projecte de Millora de l'Accessibilitat a la zona escolar i esportiva del carrer Brollador

Licitació del contracte del servei de menjador de l’Escola Bressol de Valldoreix i els plecs de clàusules tècnico-administratives que han de regir la present licitació

Anunci de licitació del contracte d’obres per a la instal·lació de producció i distribució de calor centralitzada amb biomassa en l’equipament del CEIP Jaume Ferran Clua de Valldoreix i els plecs de clàusules tècniques i administratives que han de regir la present licitació

Anunci de l’aprovació definitiva del projecte d'instal·lació de producció i distribució de calor centralitzada amb biomassa en l’equipament del CEIP Jaume Ferran Clua de Valldoreix

Documents: 

Anunci

DATA:

06/05/2016

OBJECTE

Donar publicitat a l’anunci de l’aprovació definitiva del projecte d’instal·lació de producció i distribució de calor centralitzada amb biomassa en l’equipament del CEIP Jaume Ferran Clua de Valldoreix.

Anunci dels plecs de clausules administratives i tècniques del contracte de servei de neteja forestal i prevenció d’incendis a Valldoreix

Anunci de l'aprovació inicial del projecte de urbanització de la plaça Maria Sabater

Documents: 

 • Projecte d’urbanització de la plaça Maria Sabater
 1. Memòria i pressupost
 2. Plec de condicions
 3. Càlculs d’instal·lacions
 4. Estudi SS
 5. Plànols arquitectura
 6. Plànols instal·lacions
 7. Vídeo render del projecte

TIPUS:

Anunci

DATA:

05/05/2016

OBJECTE

Donar publicitat a l’anunci de l’aprovació inicial del projecte de urbanització de la plaça Maria Sabater.

Aprovació inicial del projecte de millora de l’accessibilitat de de l’Av. Mas Fuster, entre la carretera de la Floresta i el carrer de la Pau

Documents: 

TIPUS:

Anunci

DATA:

05/05/2016

OBJECTE

Dona publicitat a l’anunci d’aprovació inicial del projecte de millora de l’accessibilitat de de l’Av. Mas Fuster, entre la carretera de la Floresta i el carrer de la Pau.

Anunci de l'aprovació definitiva del projecte de millora de l’accessibilitat de la zona escolar i esportiva del Carrer Brollador

Documents: 

TIPUS:

Anunci

DATA:

16/06/2016

OBJECTE

Dona publicitat a l’anunci de l’aprovació definitiva del projecte de millora de l’accessibilitat de la zona escolar i esportiva del Carrer Brollador

Anunci de la formalització del contracte de serveis de neteja dels edificis públics de l’EMD de Valldoreix

Documents: 

TIPUS:

Anunci

DATA:

22/03/2016

OBJECTE

Dona publicitat a l’anunci de la formalització del contracte de serveis de neteja dels edificis públics de l’EMD de Valldoreix

Anunci del concurs d’assignació de les ubicacions de les parades de roses per Sant Jordi

Documents: 

TIPUS:

Anunci

DATA:

5/04/2016

OBJECTE

Les presents bases regiran el procediment d’assignació de les ubicacions a la via pública de les parades de venda de roses durant la diada de Sant Jordi 2016. Exposició pública.

Anunci de les bases del concurs d’Assignació de les ubicacions de les casetes de pirotècnia per a l’any 2016

CONCURS PER A L’ASSIGNACIÓ DE LES UBICACIONS DE LES PARADES DE VENDA DE ROSES I LLIBRES A LA DIADA DE SANT JORDI ANY 2016

Documents: 

TIPUS:

Anunci

OBJECTE

Les presents bases regiran el procediment d’assignació de les ubicacions a la via pública de les parades de venda de roses i llibres el dia 23 d’abril de 2016. Exposició pública.

Anunci de l'adjudicació del contracte de serveis de neteja dels edificis públics de l’EMD de Valldoreix

Anunci de la convocatòria de les bases que regiran el procediment d’assignació de les ubicacions a la via pública de les casetes de venta de pirotècnia per la temporada 2016

Projecte Constructiu de la Xarxa de Sanejament de la masia Can Monmany a Valldoreix

L’objecte d’aquest projecte és el definir i valorar les obres necessàries per la construcció de la xarxa de sanejament de la masia Can Monmany. Aquestes obres fan referència a excavacions de rases, execució de col·lectors i la construcció de nous pous i arquetes. També preveu la construcció d’un tram de prisma de 6 tubulars de PE125 en front de la masia i paral·lel al futur col·lector.

PROJECTE: 

Projecte Constructiu de la Xarxa de Sanejament de la masia Can Monmany 

TIPUS:

Anunci

OBJECTE

Exposició pública.

Projecte Tècnic Executiu de la Construcció de la bassa naturalitzada d’acumulació d’aigües pluvials

Aprovat inicialment per Decret de Presidència número 705/15, de 16 d’octubre de 2015, el Projecte Tècnic Executiu de la Construcció de la bassa naturalitzada d’acumulació d’aigües pluvials, de 350 m3 de capacitat redactat pel Sr. Pau Arqués Peruga, enginyer químic, col·legiat número 17348-Q, amb un pressupost de 16.507,71 € + IVA, i als efectes del que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils durant els quals es podrà examinar el projecte i formular les al·legacions pertinents. Documents adjunts:

TIPUS:

Anunci

OBJECTE

Exposició pública.

Contracte negociat sense publicitat: Projecte de construcció d'un parc infantil en la zona verda del CAP Valldoreix

Aquesta licitació es tramita per procediment negociat sense publicitat i per tant només hi poden participar les empreses convidades. Document adjunt: 1. Projecte de construcció d’un parc infantil en la zona verda del CAP Valldoreix

Licitació contracte neteja edificis públics EMD Valldoreix

Documents adjunts: 1. Plec de clàusules administratives 2. Plec de condicions tècniques 1.- Objecte del contracte

 1. Descripció de l’objecte: Serveis de neteja del edificis públics de l’EMD de Valldoreix
 2. Durada del servei: 2 anys, amb possibilitat de 2 pròrrogues d’un any (durada màxima incloses les prorrogues: 4 anys)
 3. Pressupost base de licitació: 172.651,00€ anuals IVA exclòs

2.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

 1. Tramitació: Ordinària
 2. Procediment: Obert
 3. Forma: Concurs

3.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

 1. Data límit de presentació: El 11/01/2016
 2. Lloc de presentació: a les oficines de l’EMD de Valldoreix, abans de les 14:00 hores, podent ser enviada per correu (en aquest cas s’ha d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax el mateix dia de la presentació abans de les 14:00 hores). Essent el domicili de l’ EMD de Valldoreix, rambla MJ Verdaguer 185. Valldoreix – 08197
 3. Documentació a presentar: la que es detalla els plecs de clàusules administratives particulars.

4.- Obertura de les ofertes: EMD de Valldoreix

 1. Data sobre 1: 12/01/2016 a les 09:00h (sessió no pública)
 2. Data sobre 2: 18/01/2016 a les 12:00h (sessió pública)
 3. Data sobre 3: 29/01/2016 a les 12:00h (sessió pública)

L’EMD posa a disposició dels licitadors interessats la següent documentació:

Estudi de detall d'alineacions i rasants del Camí del Mas Roig al Mas Fuster

Contracte de serveis de neteja dels edificis públics de l´EMD

Documents adjunts: Plec de clausules administratives: Contracte de serveis de neteja dels edificis públics de l´EMD de Valldoreix. Plec de clausules tècniques: Contracte de serveis de neteja dels edificis públics de l’ EMD de Valldoreix. AVIS:  el dia 19 de febrer de 2015 a les 11:00h es realitzarà una visita tècnica als edificis objecte del contracte. Punt de trobada: Seu de l’EMD de Valldoreix (Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185 Valldoreix)

TIPUS LICITACIÓ

Licitacions obertes

OBJECTE

Contracte de serveis de neteja dels edificis públics de l´EMD de Valldoreix.

ACORD INICI EXPEDIENT

20 de novembre de 2014

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ D’OFERTES

16/03/2015 a les 14:00h

Contracte de servei del Biblioaccés Vall d'Or

TIPUS LICITACIÓ

Licitacions obertes

OBJECTE

Servei del Biblioaccés Vall d’Or

VALOR ESTIMAT: 150.560,00€ més IVA (preu contracte per 4 anys, incloses prorrogues). Preu del contracte: 37.640,00 anual més IVA

ACORD INICI EXPEDIENT

8 d’octubre de 2014

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ D’OFERTES

04/11/2014 a les 14:00h PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Contracte de serveis de manteniment del clavegueram municipal de Valldoreix

TIPUS LICITACIÓ

Licitacions obertes

OBJECTE

Manteniment del clavegueram municipal de Valldoreix

VALOR ESTIMAT: 360.000,00€

ACORD INICI EXPEDIENT

3 d’octubre de 2014

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ D’OFERTES

25/11/2014 a les 14:00h

Plec de condicions tècniques de Clavagueram

Plec de condicions Administratives de Clavagueram