Dilluns, novembre 29, 2021
Traduir
Inici Tràmits Llicència tala d’arbrat

Llicència tala d’arbrat

Medi Ambient Iniciar tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar llicència urbanística preceptiva per a la tala d’arbrat en propietat privada sense vinculació a una llicència d’obra major. En cas de requerir ocupació de la via pública per a poder executar la tala, caldrà tramitar la llicència corresponent d’acord amb el que s’estableix a l’Ordenança Fiscal número 5 de l’EMD de Valldoreix.

Servei Responsable

Departament de Medi Ambient

Quan es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any

Com es pot demanar?

Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Serveis Tècnics situada a Rambla Mossen Jacint Verdaguer, 185 a través de cita prèvia trucant al telèfon 936742719.
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h.

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quant així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que tingui previst realitzar tala d’arbrat de titularitat privada no vinculada a llicència d’obra major, o el seu representant legal.

Requisits d'iniciació

De conformitat amb l’establert en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, tota persona jurídica o física podrà dirigir-se a l’Administració presentant les sol·licituds, comunicacions i escrits que consideri oportuns.

Si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits que assenyala l’article 66 de la mateixa llei, així com d’altres d’exigits pel Reglament de Protecció de l’Arbrat, es requerirà a la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21 de la llei.

Normativa

Preu / Taxa

Exempt de taxa

Termini màxim de resolució

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Documentació a aportar

Amb un mínim de tres setmanes d’antelació, caldrà aportar la documentació següent:

  • Fotografia de l’exemplar en el moment actual
  • Justificació de la tala
  • Indicació de l’espècie de l’exemplar a talar
  • Indicació del perímetre de l’exemplar a 1 m d’alçada

Observacions

Caldrà dipositar una fiança d’una quantia determinada en funció de l’espècie i del perímetre a l’alçada normal de l’exemplar a talar, segons els criteris establerts en el Reglament de Protecció de l’Arbrat de Valldoreix.

Per tal de poder fer efectiva la devolució de la fiança dipositada, la persona interessada juntament amb la instància, haurà d’acreditar la replantació efectuada amb fotografies dels exemplars i haurà d’adjuntar el justificant de la deixalleria on s’han abocat els residus vegetals, o declaració jurada del destí dels mateixos, o qualsevol altre document que ho pugui justificar.

Quan els serveis tècnics de l’EMD de Valldoreix ho considerin necessari, es realitzarà una visita in situ per tal de comprovar la replantació efectuada, abans de fer efectiva la devolució de la fiança dipositada.

En cas que l’exemplar a talar presenti un risc imminent de caiguda, els serveis tècnics de l’EMD de Valldoreix, prèvia inspecció, podran autoritzar la tala de l’exemplar de forma immediata per evitar danys o perjudicis a tercers o a l’interès general. Igualment, a posteriori, s’haurà de tramitar la corresponent llicència de tala d’arbrat amb les condicions de replantació que li siguin d’aplicació, d’acord amb allò establert a l’article 16 del Reglament de Protecció de l’Arbrat de Valldoreix.

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Tradueix »