Dissabte, novembre 27, 2021
Traduir
Inici Tràmits Sol·licitud d’escomesa a xarxa de clavegueram

Sol·licitud d’escomesa a xarxa de clavegueram

Urbanisme i obres Iniciar tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència de l’escomesa de connexió a la xarxa general de clavegueram.

Quan es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any

Normativa

 • Normativa urbanística metropolitana, ordenances metropolitanes d’edificació Article 11.2
 • Ordenança fiscal número 4, Reguladora de la taxa pel servei de connexió de clavegueram a la xarxa general. Article 5 quota tributària i Article 6 exempcions i bonificacions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Article 66
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local. Art. 21.1.q, Art. 26
 • DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
 • Reglament del Servei Municipal de Clavegueram de Sant Cugat del Vallès, Aprovació definitiva publicada al BOPB de 23 d’octubre de 2018.
 • Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals.

Com es pot demanar?

Presencialment a l’atenció al públic de Serveis Tècnics situada a Rambla Mossen Jacint Verdaguer, 185.
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 8:00 a 14:00 h., i divendres de 8:00 a 13:30 h.

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quant així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona directament o mitjançant representant.

Preu / Taxa

Taxa tramitació concessió llicència o autorització a la xarxa de clavegueram: 243,08 € (caldrà indicar en el concepte del pagament, l’adreça de l’obra). Número de compte per fer el pagament de la taxa: ES42 0081 0646 39 0001011803

Termini màxim de resolució

Sentit del silenci

Servei responsable

Serveis Tècnics

Documents a annexar juntament amb la instància

 • Plànol de situació a escala 1:2000
 • Plànol a escala adient acotant el punt exacte de sortida del clavegueram. Al plànol en planta hi haurà el punt de connexió a la xarxa de clavegueram, i s’acotarà la ubicació exacta de la sortida del clavegueram respecte el límit de la parcel·la. El plànol indicarà la vorera, mobiliari urbà, arbrat, fanals, etc.)
 • Plànol de la xarxa de desguàs interior pluvial i residual de l’edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals, dimensions, materials i la ventilació aèria.
 • Certificat que indiqui que les aigües pluvials parcel·la no estan connectades a la xarxa de residuals. Descarregar model certificat
 • 2 fotografies de la façana, indicant amb un punt o marca clara la zona de connexió i el punt exacte de la sortida del clavegueram.
 • Fotocòpia DNI del titular
 • Només en cas que la instància no la presenti el sol·licitant, caldrà aportar autorització i DNI, tant del sol·licitant com del representant.
 • En cas de representat es imprescindible posar totes les dades del titular. (no duplicades amb el representant).
 • Justificant de pagament de la taxa
 • Fitxa Memòria. Descarregar model

Condicions generals

 • Cal disposar d’un pericó registrable dins de la parcel·la a menys de 5 m aproximadament de la via publica de com a mínim 40 x 40 cm.
 • El manteniments del tub des de la parcel·la fins a la xarxa general de clavegueram titularitat de l’EMD de Valldoreix, anirà a càrrec del sol·licitant.
 • L’autorització s’entendrà sense perjudicis de tercers.
 • No es podrà connectar a la xarxa de clavegueram residuals els pluvials de la parcel·la en cas que no hagi xarxa separativa, ni enviar aigua pluvial a la via pública.
 • Cal realitzar la sol·licitud de connexió de clavegueram abans d’iniciar les obres interiors de la parcel·la.
 • La profunditat de la nova connexió vindrà donada per la profunditat de la xarxa general i a una profunditat mínima de 60 cm sobre tub.
 • El traçat en planta de l’escomesa serà sempre en línia recta. Excepcionalment L’eix de la connexió ha de formar un angle màxim amb l’eix de la claveguera de 45º (millors condicions hidràuliques) graus sexagesimals en planta màxim, i s’evitarà la connexió a la part mitja baixa de la canonada (es connectarà per la part superior del tub), excepcionalment a la part mitja superior del tub).
 • Cal que l’obra de connexió del clavegueram es realitzi abans de l’execució de l’obra interior. No es podrà iniciar les obres majors o menors fins que la l’escomesa estigui executada.

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Tradueix »