Cercador per paraules clau

Presentació de factures electròniques

Iniciar tràmit

Descripció

Presentació de factures de proveïdors de l’EMD de Valldoreix

IMPORTANT. A partir de l’ 1/06/2021 no s’admetran factures de persones físiques o jurídiques a través de la web d’aquesta EMD de Valldoreix. Les hauran de presentar mitjançant eFACT/FACE

Persones destinatàries:

Persones físiques  i jurídiques  proveïdores de l’EMD de Valldoreix

Requisits previs

Per fer la presentació de factures cal disposar del document AD (comanda o contracte) o del número d’expedient a que correspon la factura emesa. També serà obligatori posar el número de compte corrent per tal de poder fer el pagament , en cas que no consti, la factura serà retornada automàticament.

Si el proveïdor és la primera vegada que factura a l’EMD de Valldoreix , haurà d’adjuntar, un certificat electrònic del banc o Comunicació de dades bancàries, prèviament conformades per l’entitat bancària ( veure tràmit Comunicació de dades per a pagaments a creditors ).

Observacions

Informació adicional:

Unitat tramitadora

Serveis Econòmics de l’EMD

Òrgan responsable de la resolució

El President o el Vocal/a en qui s’hagi delegat aquesta matèria.

Termini de resolució

Si el procediment no ho regula expressament, el termini de resolució s’estableix en 3 mesos i sempre i quan no es doni cap dels supòsits que poden ocasionar la suspensió o ampliació de l’esmentat termini.

Recursos

Contra la resolució dictada per l’òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició no s’ha notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició esmentat s’entengui desestimat.

Efectes del silenci administratiu

En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l’Estat, estableixi el contrari.

Quan el procediment tingui per objecte l’accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d’interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d’estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d’impugnació d’actes i disposicions.

Normativa

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits