Cercador per paraules clau

Assabentat / Comunicació d’obres

Iniciar tràmit

Descripció

Informació important: Les obres i actuacions en edificis o elements inclosos en el Catàleg de patrimoni arquitectònic estan excloses del règim de comunicació prèvia, i cal sol·licitar llicència d’obres, adjuntant la documentació tècnica justificativa que asseguri la coherència i la compatibilitat de la intervenció amb els valors estètics i compositius presents en l’edifici o element, que en motiven la protecció (article 12 de les Ordenances del Pla especial de protecció de patrimoni arquitectònic.

Podeu consultar si un edifici o element està protegit a través del següent enllaç: http://www.gea.santcugat.cat/PlanolCataleg

 

Els tipus d’obres per l’execució de les quals només és necessària la presentació d’assabentat són:

OBRES A l’INTERIOR de l’edificació que no modifiquen la distribució interior ni l’estructura ni alterin l’estat de càrregues de l’edifici: paviments, revestiments (pintat, enguixat, aplacat…), reparar/reconstruir cel ras, substituir safareig i sanitaris, reparar/substituir instal·lacions, practicar cales que no afectin a parets mestres i reformes de cuines i banys sense modificar-ne ni la sortida de fums ni els conductes de ventilació.

OBRES DE MANTENIMENT DE FAÇANA, ELEMENTS SORTINTS (voladissos, ràfecs, balcons, tribunes, pintar façanes). En cas de necessitar muntar una bastida, caldrà aportar l’assumeix d’un tècnic.

TANQUES DE PARCEL·LA: revestiments (pintat, aplacat…), reparació o substitució de fusteries exteriors, reixes i baranes sense modificar les mides de l’obertura d’aquestes ni crear perfils sortints, ni instal·lar persianes enrotllables ni reparar desguassos pluvials.

OBRES PUNTUALS EN COBERTES: substitució de teules, reparar canals de recollida d’aigua, instal·lació d’antenes domèstiques i la reparació puntual d’altres elements de la coberta. En cas de necessitar muntar una bastida, caldrà aportar l’assumeix d’un tècnic.

TERRATS, TERRASSES I PATIS: paviments, revestiments (pintat, aplacat…), treballs de jardineria, neteja i desbrossada de jardins sense implicar modificació del nivell de terres, destrucció de jardins existents ni tala d’arbres (no aplicable en solars) i canviar baranes.

 

Condicions de l’assabentat

a) La realització de les obres s’ha de fer sens perjudici de tercers en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la data del registre d’entrada. Un cop transcorregut aquests termini, l’ assabentat d’obres caducarà automàticament.

b) En el transcurs de la realització dels treballs s’hauran d’adoptar les mesures de precaució que per aquests casos preveuen les Ordenances metropolitanes i les disposicions de seguretat i salut, així com la resta condicions establertes per la legislació vigent en relació amb la matèria, tant pel que fa a les normes de la bona construcció, com a la convivència ciutadana, el respecte i descans dels veïns.

c) Les obres o instal·lacions s’han d’ajustar estrictament a les que s’han esmentat, per la qual cosa, les modificacions efectuades i les extralimitacions a què s’incorri seran objecte de les sancions previstes a les Ordenances Metropolitanes i altres disposicions aplicables.

d) La persona sol·licitant està obligada a ensenyar aquest assabentat tantes vegades com l’hi reclamin els/les agents municipals encarregats de la inspecció i vigilància de les obres particulars i, en cas d’incompliment d’aquesta obligació, incorrerà en les responsabilitats consegüents per desobediència als representants de l’administració.

e) No es poden fer abocaments de runes en llocs no autoritzats. Les runes es poden dipositar a la deixalleria autoritzada, tot indicant el seu emplaçament d’origen, o sol·licitar, previ pagament de les taxes corresponents, la col·locació de sacs o contenidors a la via pública per a ser retirats per un gestor de residus autoritzat.

f) Acte subjecte a la liquidació de taxa, segons Ordenança Fiscal núm. 2

 

Normativa

 

Quan es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any

 

Com es pot demanar?

Presencialment a l’atenció al públic de Serveis Tècnics situada a Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185.
L’horari d’atenció al públic és dimarts i dijous amb cita prèvia.
La documentació a presentar haurà de portar-se escanejada en un pen-drive. No s’admetrà documentació en paper.

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quant així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

 

Qui el pot demanar

Qualsevol persona directament o mitjançant representant.

 

Preu / Taxa

Queden exempts de pagament de taxa i residus:

 

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Servei responsable

Serveis tècnics

 

Documents a annexar juntament amb la instància

 

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits