Cercador per paraules clau

Llicència d’ocupació via pública

Iniciar tràmit

Descripció

Tràmit per a ocupar la via pública per a:

Observacions i altres informacions

El termini de presentació serà de com a mínim de 20 dies naturals d’antelació a la data prevista per a l’ocupació. Cas de no aportar la documentació en el moment de la presentació de la sol·licitud, no es podrà atorgar l’autorització.

La senyalització anirà a càrrec del sol·licitant i s’haurà de fer, com a mínim, amb 72 hores d’antelació a la data d’ocupació.

Quan es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any

Com es pot demanar?

Presencialment a l’atenció al públic de Serveis Tècnics situada a Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185.
L’horari d’atenció al públic és dimarts i dijous amb cita prèvia.
La documentació a presentar haurà de portar-se escanejada en un pen-drive. No s’admetrà documentació en paper.

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quant així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona directament o mitjançant representant. En cas de representació cal acreditar-la documentalment.

Normativa

Preu / Taxa

Veure ordenança fiscal.

Servei responsable

Departament d’Urbanisme, Obres i Serveis

Documents a annexar juntament amb la instància

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR   SEGONS TIPUS D’OCUPACIÓ Ocupacions parcials i talls de carrerParades a fires i festes tradicionalsActivitats a la via públicaMudancesSessions fotogràfiques i/o filmacionsTerrasses de bars, de restaurants i/o elements annexosQuioscos de temporadaCol·locació de banderoles, pancartes, plafons i columnes d’anuncisPublicitat dinàmica
Rebut vigent de l’ assegurança de responsabilitat civilXXXXXXXXX
Fotocòpia del DNI i/o CIFXXXXXXXXX
Plànol d’emplaçamentXXXX
Alta seguretat socialX
Rebut IAE vigentXXXXXX
Projecte d’instal·lacióXX
Butlletí d’instal·lació elèctricaXXXXX
Full d’encàrrec de l’enginyer/a que farà la instal·lacióXX
Certificat d’homologació d’instal·lacionsXX
Revisió vigent del Departament d’indústries de la GeneralitatX
DipòsitXXXX
Memòria descriptiva (núm. de persones, descripció, plànol detallat, afeccions, sorolls, activitat …)XX
Memòria de seguretat  (responsables, telèfons, accions a realitzar …)XX
Plànol detallat de l’ocupacióXXXXXXXX

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits