dijous, juliol 9, 2020
Traduir
Àrees de Govern

El proper dissabte 19 de setembre, dins el programa d’activitats de la Festa Major i entre moltes altres activitats, hi ha el concurs de tir amb arc i escopeta de balins i la sortida de BTT. Aquesta última, el proper diumenge 20 de setembre.

Ambdues activitats, i per un error que hi ha al programa de Festa Major, no és necessària la inscripció prèvia tal i com indica al programa de Festa Major.

Disculpeu les molesties.


 

capes de rodament

La voluntat de l’EMD-Valldoreix amb aquesta actuació és incrementar la xarxa de carrers pavimentats de la vila per tal d’aconseguir tenir els carrers en condicions segures d’ús, prestant especial atenció a la regularitat, la durabilitat i l’adherència de la calçada. La mesura també vol posar l’accent en la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes, ja que el nou asfalt deslliurarà el veïnat de la molesta pols i dels incòmodes sotracs.

L’àmbit territorial de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix té una extensió d’uns 110 km lineals de carrers, dels quals uns 80 estan asfaltats, ja sigui totalment urbanitzats o amb calçada amb capa de rodament.

Els carrers on es dur a terme els treballs de pavimentat amb capa de rodament d’asfalt es troben actualment sense urbanitzar, però sí compten amb tots els serveis bàsics de subministrament d’aigua i electricitat i xarxa de desguàs d’aigües negres.

El projecte, que està en marxa des de finals del mes d’octubre, té previst actuar sobre aproximadament uns 10.600 m2, en els quals es farà una estesa d’asfalt en calent als carrers que encara tenen la calçada de terra. L’asfalt que es fa servir és del tipus D-12, que és un asfalt gravós (rugositat) que s’adapta perfectament a les condicions de gran contrast de condicions a Valldoreix, amb molta humitat i molta calor.

La inversió de l’EMD-Valldoreix per aquesta primera fase és d’un total de 141.035,29 euros, que suposa un cost de poc més de 13 euros el metre quadrat. Amb aquesta intervenció l’EMD aconsegueix abaixar les despeses de manteniment de carrers, atès que l’estimació més prudent diu que la durabilitat de les capes de rodament és de prop de 10 anys. Els carrers amb calçades de terra tenen un cost de manteniment anual de més de 3,11 euros per m2, fet que permetrà que amb l’estalvi anual que suposarà l’asfaltat d’aquests carrers, abans de 5 anys l’EMD ja haurà recuperat la inversió econòmica del projecte i haurà millorat la qualitat de vida de molts dels veïns i veïnes.

La implantació de les capes de rodament es farà en dues fases. Els carrers que entren en aquesta primera fase són:

 • Barri de Sant Jaume
  • Estepa
  • Antoni Caballé
 • Barri de Can Cadena
  • Cirerer
  • Baixador (entre el carrer Cirerer i Nicaragua)
 • Barri d’Aqualonga
  • Pensament
  • Caçadors
 • Barri de Mas Fuster
  • Enamorats
  • Ideal
  • Font Ferrer
  • Fuster i Serracant
  • Marcos Redondo
  • Pierrot
  • Olímpia
  • Colombina

En la segona fase, ja de cara al 2015, es farà capa de rodament als següents carrers:

 • Barri de Rossinyol
  • Clavell
  • Salze
 • Barri de Regadiu
  • Colom
  • Faisà
  • Becada
  • Oreneta
  • Pigot
  • Griva
  • Castellot
 • Barri de la Guinardera
  • Sant Sebastià
  • Pamplona
  • Colibrí
  • Pinsà

Dintre d’aquestes actuacions també s’actuarà al carrer Espígol, just en el tram de la baixada de l’Estació. En aquest carrer es repavimentarà, o sigui s’arrencarà l’asfalt actual i se’n col·locarà un de nou.

 

El Servei d’Assistència Social de l’EMD de Valldoreix és de 09:00h a 15:00h tots els dilluns al matí, i depén de l’Ajuntament de Sant Cugat.

Les visites són prèvia cita al telèfon 93.565.70.00 de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

0 3425

L’objectiu d’aquest protocol és informar i instar als titulars de palmeres ubicades a la Zona

Demarcada de Catalunya, sobre les mesures d’eradicació, així com de prevenció i lluita que
han de dur a terme per controlar i evitar la propagació d’aquesta plaga.
En el moment que es detecti la primera o primeres palmeres afectades (nou brot), s’ha de
comunicar al Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM), i procedir d’immediat a aplicar mesures d’eradicació així
com de prevenció i lluita sobre aquestes i sobre les del seu entorn més proper.
Les mesures d’eradicació consistiran en actuacions sobre les palmeres afectades, per tal
d’eliminar la plaga, com tractaments amb productes fitosanitaris, sanejament i destrucció de
les parts afectades o la tala de palmeres atacades i destrucció de les parts afectades.
Per realitzar aquestes actuacions, es procedirà segons les indicacions següents:
1. Localització i prospecció d’exemplars de palmeres.
2. Utilització de paranys carregats amb atraients de la plaga (no és preceptiu).
3. Mesures culturals.
4. Tractaments insecticides preventius.
5. Sanejament i recuperació de palmeres afectades
6. Tala i destrucció de la part afectada de palmeres atacades pel morrut: directrius tècniques
1.- Localització i prospecció d’exemplars de palmeres.
Els responsables que estiguin a càrrec de la gestió d’una o diverses palmeres, cal que
segueixen el següent procediment:
1.1 Elaborar un inventari de les palmeres, que inclogui les dades següents:
– Espècie de palmera
– Titularitat: privada o pública.
– Ubicació: localització i si s’escau numeració.
– Presència o no de símptomes sospitosos de la plaga.
1.2 Prospectar com mínim un cop al mes tots els exemplars de palmeres inventariades.
1.3 Inspeccionar a fons els exemplars sospitosos per confirmar o no la presència de la plaga.
2.- Utilització de paranys amb atraients de la plaga a base de feromones i kairomones.
(no és preceptiu i només en zones afectades i mai a la perifèria d’aquestes)
2.1 Per al seguiment del vol i nivells poblacionals de la plaga. Instal·lació, com a mínim, dos
bateries de paranys per zona (mínim un parany per bateria).
2.2 En els llocs on es consideri que la plaga està establerta i amb la finalitat d’efectuar
captura massiva d’adults, es pot procedir a la instal·lació de xarxes de paranys amb
separacions d’uns 50 m entre ells.
3.- Mesures culturals
3.1 La poda de fulles verdes i les neteges o altres activitats que puguin causar ferides a la
part viva de les palmeres solament es farà entre els mesos de desembre i febrer,
especialment amb les del gènere Phoenix.
3.2 Desprès de fer la poda i altres activitats en palmeres, es recomana la protecció de ferides
o realitzar tractaments amb productes fitosanitaris.
4.- Tractaments fitosanitaris
Els tractaments, han de ser efectuats per empreses o entitats inscrites al Registre Oficial
d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) que gestiona el Servei de Sanitat Vegetal i
amb personal degudament qualificat (veure “Relació d’empreses que realitzen tractaments a
tercers amb productes fitosanitaris”, en l’apartat “Protocols de prevenció i lluita”, de la web del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural “La plaga del
morrut de les palmeres”).
4.1 Objectiu: En palmeres sanes, impedir l’atac del morrut. En palmeres lleument o
mitjanament afectades, control de la plaga. En palmeres greument afectades o mortes,
eradicar la plaga.
4.2 Periodicitat: En funció del tipus d’insecticida utilitzat i de les recomanacions d’ús que
figurin a l’etiqueta. Entre l’inici de primavera i final de tardor.
4.3 Productes a utilitzar: les substàncies actives i formulats, així com els organismes de
control biològic (OCB) hauran d’estar específicament autoritzats en el “Registro Oficial de
Productos y Material Fitosanitario” del “Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino”
per al control d’aquesta plaga en palmàcies.
És aconsellable, sempre que sigui factible, alternar els productes autoritzats disponibles
segons diferents modus d’acció.
4.4 Polvorització gruixuda a la copa: cal mullar molt be la base de les fulles, principalment les
de l’ull i de tota la valona, fent que el brou es dipositi força a les axil·les de les fulles, ja que és
el lloc on generalment, es dipositen les postes inicials i es formen les primeres galeries.
Productes a utilitzar:
Productes fitosanitaris. Substàncies actives i formulats:
– Clorpirifos 48% EC
– Imidacloprid 20% SL
Organismes de control biològic:
– Nematodes entomopatògens
4.5 Endoteràpia (injecció d’insecticides al tronc): les aplicacions seran realitzades per
empreses especialitzades i compliran estrictament el que indica el full de registre dels
productes a utilitzar.
Substàncies actives i formulats:
– Abamectina 1’8% EC
– Imidacloprid 20% SL
– Tiametoxam 25% WG
5.- Sanejament i recuperació de palmeres afectades
Els propietaris de palmeres afectades que vulguin aplicar treballs de sanejament i
recuperació, han de notificar amb antelació al Servei de Sanitat Vegetal, la data de l’actuació.
Les actuacions consistiran en treballs de tala i destrucció de la part afectada. El material
resultant de tallar i destruir la part afectada de les palmeres es destruirà mitjançant trituració o
altre mètode, i es gestionarà de manera que no suposi cap risc de propagació de la plaga. Es
tindrà especial cura en el transport del material vegetal afectat, el qual haurà de ser
prèviament tractat amb productes fitosanitaris o transportat mitjançant protecció física. Queda
prohibit l’abandonament d’aquest material així com el seu abocament en punts no autoritzats.
Exemple de procediment:
5.1 En primer lloc cal avaluar el grau d’atac i les possibilitats de que valgui la pena aplicar
treballs de sanejament. En graus alts d’atac i degradació de l’ull de la palmera, no es
considera factible realitzar aquest tipus d’actuació.
5.2 Col·locar una borrassa, plàstic, lona o recipient al lloc on s’han de dipositar i recollir les
parts de la palmera afectades. Si el lloc es pot escombrar amb facilitat, es podrà prescindir de
la borrassa.
5.3 Eliminar les fulles de la valona que es consideri necessari (normalment totes les que
tinguin plaga) així com netejar i sanejar totes les parts de la palmera afectades per la plaga.
5.4 Destruir, mitjançant la trituració in situ, les parts afectades de la palmera. També es
poden carregar sense triturar les parts afectades, amb un vehicle convenientment condicionat
per tal de que no s’escapin els insectes i amb la finalitat d’efectuar una gestió el més acurada
possible, dipositar-les en els punts de recollida controlats (veure “Relació d’empreses de
recollida i gestió de restes de palmeres afectades pel morrut”, en l’apartat “Protocols de
prevenció i lluita”, de la web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural “La plaga del morrut de les palmeres”).
5.5 Efectuar tractaments a les palmeres sanejades per evitar la reinfestació.
6.- Tala i destrucció de la part afectada de palmeres atacades pel morrut, sense
possibilitats de recuperació: Directrius tècniques
És obligatori tallar i destruir la part afectada de les palmeres atacades per la plaga del morrut
que no tinguin possibilitats de recuperació, seguint les directrius tècniques que indiqui el
Servei de Sanitat Vegetal.
El material resultant de tallar i destruir la part afectada de les palmeres es destruirà mitjançant
trituració o altre mètode, i es gestionarà de manera que no suposi cap risc de propagació de
la plaga. Es tindrà especial cura en el transport del material vegetal afectat, el qual haurà de
ser prèviament tractat amb productes fitosanitaris o transportat mitjançant protecció física.
Queda prohibit l’abandonament d’aquest material així com el seu abocament en punts no
autoritzats.
Exemple de procediment:
6.1 Col·locar una borrassa, plàstic o lona al lloc on s’han de dipositar les parts de la palmera
afectades. Si el lloc es pot escombrar amb facilitat, es podrà prescindir de la borrassa.
6.2 Tallar totes les fulles de la valona de la palmera (no sempre serà necessari).
6.3 En èpoques de facilitat de vol, un cop tallades les fulles, embolcallar la valona amb un
plàstic de gruix adequat (200-800 galgues).
6.4 Sempre que sigui viable, talar la valona, enganxant-la amb una grua i baixar-la a poc a
poc sense donar cops (així es minimitza la sortida d’adults). Si no s’utilitza grua cal procedir a
tallar poc a poc fins no deixar restes afectats. En arribar a la part sana del tronc, la gestió
d’aquesta part serà com la de la resta de qualsevol material vegetal.
6.5 Destruir, mitjançant la trituració in situ, les parts afectades de la palmera. També es
poden carregar sense triturar les parts afectades, amb un vehicle convenientment condicionat
per tal de que no s’escapin els insectes i amb la finalitat d’efectuar una gestió el més acurada
possible, dipositar-les en els punts de recollida controlats (veure “Relació d’empreses de
recollida i gestió de restes de palmeres afectades pel morrut”, en l’apartat “Protocols de
prevenció i lluita”, de la web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural “La plaga del morrut de les palmeres”).
Les palmeres de poca alçària, les quals l’atac arriba fins al terra i fins i tot per sota del coll del
tronc de la palmera, caldrà destruir-les fins arribar sota terra i recollir al màxim tota la part
afectada. Posteriorment, enterrar el clot i aplanar.
Les empreses o entitats que efectuïn mesures d’eradicació en palmeres atacades pel
morrut, han de reunir els requisits següents:
– El personal ha d’acreditar la capacitació necessària per a la utilització i manipulació
dels equips.
– Han de complir amb la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals.
Barcelona, 30 d’abril de 2011
Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Direcció General d’Agricultura,
i Ramaderia
Servei de Sanitat Vegetal
PUNTS DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESTES DE PALMERES AFECTADES PER MORRUT (VALLÈS OCC.)
PARATGE SERRA BARONA
CAN BARÓ, S/N
(08181) SENTMENAT
PUNT VERD SERVEIS, SAT
93 715 02 37
COMPOSTATGE
PARATGE MAS MITJÀ
POLÍGON, 5. PRCEL·LA,
86a
08181 SENTMENAT
ECOTRANS VALLÈS 661 653 940
RECICLATGE VEGETAL
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

 

0 3073

Aquest llibre s’edita l’any 2006 fruït del treball de Fèlix Mestres, Josep Ma. Pujols, Francesc Sanjust i Miquel Batet, un grup de veïns de la vila, que de forma voluntaria, i en col·laboració amb Josep Castellví, Jordi Roca i Joan Valls del Club Muntanyenc de Sant Cugat, van elaborar un recull en fitxes didàctiques dels exemplars arboris més valuosos per la seva edat, raresa, bellesa i història.

Cada fitxa inclou el nom comú, la familia, el gènere, l’espècie, l’alçada i perímetre del tronc, la forma, l’edat, l’estat de conservació i la localització.

La guia recull tant arbres ubicats en terrenys privats, dels quals es van encarregar Mestres, Pujols, Sanjust i Batet, com exemplars situats en espais públics, que van ser recopilats per Castellví, Roca i Valls.

 

 

0 4771

[:ca]L’any 1992 es va celebrar la Cimera de la Terra a la ciutat de Rio de Janeiro, en la que per primera vegada va sorgir l’Agenda 21, definida com una estratègia que els països han d’empendre en l’àmbit mundial cap al Desenvolupament Sostenible.

L’any 1994, a Alborg (Dinamarca) es va celebrar la primera Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, on es va redactar la Carta d’Alborg, que instava els municipis a iniciar, seguint la filosofia de l’Agenda 21 de la Cimera de la Terra, el procés de les Agendes 21 Locals per al desenvolupament sostenible d’aquests municipis.

A Valldoreix, l’any 2009 es va elaborar l’Agenda 21 Local amb la finalitat de diagnosticar els punts febles pel que fa a la sostenibilitat local i plantejar mesures de correcció.

En una primera fase, es va elaborar l’Auditoria Ambiental, en la que es defineix el medi físic, l’entorn socioeconòmic i es diagnostiquen els punts febles pel que fa als vectors ambientals (energia, aigua, residus, aire i soroll), posant especial èmfasi en la diagnosi de l’estat de les rieres de Valldoreix i la mobilitat.

En una segona fase, es va elaborar el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, en el qual es defineixen 4 línies estratègiques d’actuació, dividides en 11 programes d’actuació, que incorporen un total de 45 actuacions plantejades per a la correcció de les deficiències detectades durant la primera fase d’elaboració de l’Auditoria Ambiental.

En una tercera fase, durant l’any 2010, es va celebrar el Pla de Participació Ciutadana, per tal que els valldoreixencs i valldoreixenques poguéssin participar de forma activa en l’elaboració final dels documents de l’Agenda 21 Local. El Pla de de Participació Ciutadana va constar de 4 sessions en les quals els veïns i veïnes van poder valorar els documents proposats i plantejar canvis, que van ser incoporats en els documents finals.

Documents resultants del procés de l’Agenda 21 Local de Valldoreix :

– Audioria Ambiental

– ANNEX 1 (Rieres de Valldoreix)

– Annex 2: mobilitat

– PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT I PLA DE SEGUIMENT

– PLA DE PARTICIPACIÓ[:es]En 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra en la ciudad de Río de Janeiro, en la que por primera vez surgió la Agenda 21, definida como una estrategia que los países deben emprender en el ámbito mundial hacia el Desarrollo Sostenible.

En 1994, en Alborg (Dinamarca) se celebró la primera Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, donde se redactó la Carta de Alborg, que instaba a los municipios a iniciar, siguiendo la filosofía de la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra, el proceso de las Agendas 21 Locales para el desarrollo sostenible de estos municipios.

En Valldoreix, en 2009 se elaboró ​​la Agenda 21 Local con el fin de diagnosticar los puntos débiles en cuanto a la sostenibilidad local y plantear medidas de corrección.

En una primera fase, se elaboró ​​la Auditoría Ambiental, en la que se define el medio físico, el entorno socioeconómico y se diagnostican los puntos débiles en cuanto a los vectores ambientales (energía, agua, residuos, aire y ruido), poniendo especial énfasis en el diagnóstico del estado de las rieras de Valldoreix y la movilidad.

En una segunda fase, se elaboró ​​el Plan de Acción Local para la Sostenibilidad, en el que se definen 4 líneas estratégicas de actuación, divididas en 11 programas de actuación, que incorporan un total de 45 actuaciones planteadas para la corrección de las deficiencias detectadas durante la primera fase de elaboración de la Auditoría Ambiental.

En una tercera fase, durante el año 2010, se celebró el Plan de Participación Ciudadana, para que los valldoreixencs y valldoreixenques pudieran participar de forma activa en la elaboración final de los documentos de la Agenda 21 Local. El Plan de de Participación Ciudadana constó de 4 sesiones en las que los vecinos y vecinas pudieron valorar los documentos propuestos y plantear cambios, que fueron incoporats en los documentos finales.

Documentos resultantes del proceso de la Agenda 21 Local de Valldoreix:

– AUDITORIA AMBIENTAL

– ANEXO 1 (Rieras de Valldoreix)

– ANEXO 2: movilidad

– PLAN DE ACCIÓN LOCAL PARA LA SOSTENIBILIDAD Y PLAN DE SEGUIMIENTO

– PLAN DE PARTICIPACIÓN[:en]In 1992 Earth Summit held in Rio de Janeiro, in which first emerged in Agenda 21, defined as a strategy that countries must undertake in the world no Sustainable Development.

In 1994, in Alborg (Denmark) hosted the first European Conference on Sustainable Cities and Towns, which drafted the Charter of Alborg, urging municipalities to initiate, following the philosophy of Agenda 21 Earth Summit, the process of Local Agenda 21 sustainable development of these municipalities.

A Valldoreix, 2009 was drawn Local Agenda 21 in order to diagnose the weaknesses in terms of sustainability and consider local corrective measures.

In the first phase, was developed Environmental Audit, which is defined in the physical environment, socioeconomic and diagnose weaknesses regarding environmental vectors (energy, water, waste, air and noise) with special emphasis on the diagnosis of the condition of streams Valldoreix and mobility.

In a second phase, produced the Local Action Plan for Sustainability, which defines four strategic lines of action, divided into 11 action programs, which include a total of 45 performances planned for correction of the deficiencies identified during the first phase of preparation of the Environmental Audit.

In a third phase, in 2010, held the Citizen Participation Plan, so that valldoreixencs valldoreixenques and could participate actively in the preparation of final documents of the Local Agenda 21. The Citizen Participation Plan consisted of four sessions in which residents were able to evaluate the proposed documents and propose changes that were incoporats in the final documents.

Documents resulting from the process of Local Agenda 21 of Valldoreix:

– Environmental Auditories

– ANNEX 1 (Watercourses Valldoreix)

– Annex 2: mobility

– ACTION PLAN FOR LOCAL SUSTAINABILITY PLAN MONITORING

– PARTICIPATION PLAN[:]

Valldoreix es trova situat a l’extrem nord del Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquesta proximitat a un espai natural protegit genera un equilibri entre l’ús residencial i els béns naturals, que cal preservar.

L’objecte d’aquesta ordenança és establir normes de regulació i gestió de l’arbrat de Valldoreix per tal de garantir la seva continuïtat.

ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT DE VALLDOREIX

0 5041

El programa de Tallers de Cultura que et pots decarregar en aquest apartat conté tots els tallers programats des de l’àrea de Cultura de l’EMD de Valldoreix per al curs 2017-18.

No deixis passar l’oportunitat d’aprendre noves disciplines o d’aprofundir en aquelles que ja hi tens habilitat.

LES INSCRIPCIONS JA ESTAN OBERTES!!

Programa de Tallers de l’EMD de Valldoreix. Curs 2017-18

Omple la butlleta d’inscripció