InfoValldoreix

InfoValldoreix

[:ca]

Monogràfic: Nova Centralitat de Valldoreix. Febrer 2015 En aquesta revista podeu trobar informació sobre el projecte de la Nova Centralitat de Valldoreix. Podeu trobar els reportatges: Antecedents: qualificació urbanística; història cessió espais…; Procés participatiu: els usos de la nova Centralitat; Concurs d’idees; La nova Centralitat: exposició; El projecte guanyador; 10 mentides i 10 veritats sobre La Centralitat; i A partir d’ara…

Monogràfic: Soterrament de les línies d’alta tensió. Febrer 2015 En aquesta revista podeu trobar informació sobre la finalització dels treballs de soterrament de les línies d’alta tensió. Podeu trobar els reportatges: L’arribada de l’alta tensió a Valldoreix; Valldoreix sota l’ombra de les torres: 100 anys d’evolució de la vila; Línies d’alta tensió a Valldoreix i Mira-sol: Història d’un soterrament; i l’entrevista al president de l’EMD Josep Puig.

InfoValldoreix 76. Novembre 2014 En aquest infoValldoreix podeu trobar informació sobre les últimes passes per posar fi a la desaparició de les línies d’alta tensió, la presentació del circuit de ‘Sumant Capacitats’, dos reportatges sobre la Festa Major 2014 i la Brigada d’Obres i una entrevista amb la pregonera Clara Caso, directora de l’escola Ferran i Clua.

InfoValldoreix 75. Juliol 2014 En aquest InfoValldoreix trobareu informació sobre el pla d’inversions de l’EMD per al 2014, l’arribada del transport urbà a tots els barris de Valldoreix i l’entrevista a l’esquiador de Valldoreix Pol Carreras.

InfoValldoreix 74. abril 2014 En aquest InfoValldoreix trobareu informació de la Nova Mobilitat a Valldoreix, de les 5 Milles Femenines de Valldoreix 2014, de l’estat econòmic de l’EMD: Uns comptes que asseguren el futur. També trobareu l’entrevista a Bernat Gisbert, nou responsable de l’àrea de Comunicació, Joventut i Atenció a les Persones de l’EMD de Valldoreix.

InfoValldoreix 73. Gener 2014 En aquest InfoValldoreix us parlarem de les Festes de Nadal 2013-14 a Valldoreix, del pressupost 2014 de l’EMD-Valldoreix, entrevistem a Josep Puig, President de l’EMD de Valldoreix, us presentem la nova Sala d’exposicions de l’EMD-Valldoreix, el Dia de la Dona, els Patis Oberts i el Camp de futbol.

InfoValldoreix 72. Octubre 2013 En aquest InfoValldoreix podreu trobar informació sobre El nou Reglament d’Organització Municipal (ROM), la Festa Major 2013 i el seu pregoner, en Fèlix Mestres. També us parlem sobre la nova Zona Esportiva que ja està a disposició de tots els veïns de Valldoreix.

InfoValldoreix 71. juliol 2013 En aquest infoValldoreix trobareu informació sobre els consells de seguretat per a l’època de vacances d’estiu, la urbanització del C / Mestra Casesnoves i camí Can Cadena, les obres del Passeig del Nard, l’hort solidari de Càritas a Valldoreix i l’entrevista al president del VEN Alfonso Romero.

InfoValldoreix 70. Maig 2013 En aquest infoValldoreix podeu trobar informació sobre el pressupost 2013, consells per evitar els robatoris i mantenir el foc lluny de Valldoreix, sobre plagues de l’escarabat morrut roig i el mosquit tigre, les 5 Milles Femenines de Valldoreix 2013 i les noves pistes de pàdel Complex Esportiu de l’EMD de Valldoreix. També entrevistem a l’artista Kan Masuda.

InfoValldoreix 69. Gener 2013 En aquest infoValldoreix podeu trobar informació sobre els la cavalcada de Reis a Valldoreix, sobre la brigada del CIRE que neteja les rieres de Valldoreix, sobre el Carnestoltes i el Dia Internacional de la Dona 2013. També entrevistem a l’artista Miquel Pellicer.

[:es]

Monográfico: Nova Centralitat de Valldoreix. Febrero de 2015 En esta revista puede encontrar información sobre el proyecto de la Nova Centralitat de Valldoreix. Puede encontrar los reportajes: Antecedents: qualificació urbanística; història cessió espais…; Procés participatiu: els usos de la nova Centralitat; Concurs d’idees; La nova Centralitat: exposició; El projecte guanyador; 10 mentides i 10 veritats sobre La Centralitat; i A partir d’ara…

Monográfico: Soterramiento de las líneas de alta tensión. Febrero de 2015 En esta revista puede encontrar información sobre la finalización de los trabajos de soterramiento de las líneas de alta tensión. Puede encontrar los reportajes: La llegada de la alta tensión en Valldoreix; Valldoreix bajo la sombra de las torres: 100 años de evolución de la ciudad; Líneas de alta tensión en Valldoreix y Mirasol: Historia de un enterramiento; y la entrevista al presidente de la EMD Josep Puig.

InfoValldoreix 76. Noviembre 2014 En este infoValldoreix puede encontrar información sobre los últimos pasos para poner fin a la desaparición de las líneas de alta tensión, la presentación del circuito de ‘Sumando Capacidades’, dos reportajes sobre la Fiesta Mayor 2014 y la Brigada de Obras y una entrevista con la pregonera Clara Caso, directora de la escuela Ferran i Clua.

InfoValldoreix 75. Julio 2014 En este InfoValldoreix encontrará información sobre el plan de inversiones de la EMD para el 2014, la llegada del transporte urbano en todos los barrios de Valldoreix y la entrevista al esquiador de Valldoreix Pol Carreras.

InfoValldoreix 74. abril 2014 En este InfoValldoreix encontrará información de la Nueva Movilidad en Valldoreix, de las 5 Millas Femeninas de Valldoreix 2014, del estado económico de la EMD: Unas cuentas que aseguran el futuro. También encontrará la entrevista a Bernat Gisbert, nuevo responsable del área de Comunicación, Juventud y Atención a las Personas de la EMD de Valldoreix.

InfoValldoreix 73. Enero 2014 En este InfoValldoreix os hablaremos de las Fiestas de Navidad 2013-14 en Valldoreix, del presupuesto 2014 del EMD-Valldoreix, entrevistamos a José Puig, Presidente de la EMD de Valldoreix, os presentamos la nueva Sala de exposiciones de la EMD-Valldoreix, el Día de la Mujer, los Patios Abiertos y el Campo de fútbol.

InfoValldoreix 72. Octubre 2013 En este InfoValldoreix podrá encontrar información sobre El nuevo Reglamento de Organización Municipal (ROM), la Fiesta Mayor 2013 y su pregonero, Félix Maestros. También os hablamos sobre la nueva Zona Deportiva que ya está a disposición de todos los vecinos de Valldoreix.

InfoValldoreix 71. Julio 2013 En este infoValldoreix encontrará información sobre los consejos de seguridad para la época de vacaciones de verano, la urbanización de la C / Maestra Casesnoves y camino Can Cadena, las obras del Paseo del Nardo, el huerto solidario de Cáritas en Valldoreix y la entrevista al presidente del VEN Alfonso Romero..

InfoValldoreix 70. Mayo 2013 En este infoValldoreix puede encontrar información sobre el presupuesto 2013, consejos para evitar los robos y mantener el fuego lejos de Valldoreix, sobre plagas del escarabajo picudo rojo y el mosquito tigre, las 5 Millas Femeninas de Valldoreix 2013 y las nuevas pistas de pádel Complejo Deportivo de la EMD de Valldoreix. También entrevistamos al artista Kan Masuda.

InfoValldoreix 69. Enero 2013 En este infoValldoreix puede encontrar información sobre los la cabalgata de Reyes en Valldoreix, sobre la brigada del CIRE que limpia las rieras de Valldoreix, sobre el Carnaval y el Día Internacional de la Mujer 2013. También entrevistamos al artista Miquel Pellicer.

[:en]

Monograph: La Centralitat. February 2015 In this magazine can find information about the La Centralitat Square Project. You can find the reports: Antecedents: qualificació urbanística; història cessió espais…; Procés participatiu: els usos de la nova Centralitat; Concurs d’idees; La nova Centralitat: exposició; El projecte guanyador; 10 mentides i 10 veritats sobre La Centralitat; i A partir d’ara…

Monograph: Burying the power lines. February 2015 In this magazine can find information about the completion of the work of burying power lines. You can find the reports: The arrival of the high voltage Valldoreix; Valldoreix under the shadow of the towers: 100 years of evolution of the town; Powerlines in Valldoreix and Mira sun History of burial; and interview the president Josep Puig EMD.

InfoValldoreix 76th November 2014 This infoValldoreix can find information on the latest steps to halt the disappearance of high-voltage lines, the presentation of the circuit ‘Adding Capabilities’, two reports on the 2014 festival Brigade Works and heralds an interview with Clara Caso, director of the school Ferran and Clua.

InfoValldoreix 75. July 2014 In this InfoValldoreix find information about the investment plan for the EMD 2014, the arrival of urban transport in all districts of Valldoreix and interview skier Valldoreix Pol Carreras.

InfoValldoreix 74. April 2014 In this InfoValldoreix you will find this information on the New Mobility Valldoreix 5 miles of female Valldoreix 2014, the state’s economic EMD: Some accounts say the future. You will also find an interview with Bernard Gisbert, new head of the Communication, Youth and Care for Persons EMD Valldoreix.

InfoValldoreix 73. January 2014 In this InfoValldoreix will discuss the Christmas Valldoreix in 2013-14, Budget 2014 EMD-Valldoreix interviewed Josep Puig, President of the EMD Valldoreix, we present the new hall exhibition of EMD-Valldoreix, the Women’s Day, the open courtyard and football.

InfoValldoreix 72. October 2013 In this InfoValldoreix you can find this information on the new Regulation of Municipal Organization (ROM), the Festival in 2013 and his preacher, Felix Teachers. We also talked about the new sports area that is already available to all residents of Valldoreix.

InfoValldoreix 71. July 2013 In InfoValldoreix you will find this information on safety tips for the summer holiday season, the development of C / Teacher Casesnoves way and chain Can the works of the Paseo del Nard, garden solidarity Caritas Valldoreix and interview the president of VEN Alfonso Romero.

InfoValldoreix 70 May 2013 This infoValldoreix can find information on the budget 2013, tips to prevent theft and keep the fire away from Valldoreix on red palm weevil beetle pests and tiger mosquito, 5 miles Female Valldoreix 2013 new paddle Sports Complex EMD Valldoreix. We also interviewed the artist Kan Masuda.

InfoValldoreix 69. January 2013 In this InfoValldoreix you can find this information on the Kings in Valldoreix, on Brigade CIRE cleans streams Valldoreix on Carnival and International Women’s Day 2013. We also interviewed the artist Miguel Pellicer.

[:]