Cercador per paraules clau

Sistema electoral de l’EMD

Per escollir als representants polítics de l’EMD, la ciutadania de Valldoreix escull cada 4 anys el seu plenari el mateix dia que se celebren les eleccions municipals.
En aquestes eleccions, en les meses electorals de la circumscripció electoral de l’EMD de Valldoreix hi ha dues urnes. D’una banda, la urna de la presidència, on els electors i electores trien directament el president o presidenta de l’EMD per sufragi universal directe. De l’altra, la urna d’elecció del ple de l’ajuntament de Sant Cugat. Aquesta urna té un doble valor, donat que en funció dels vots, es farà el repartiment de vocals que formaran part de la Junta de Veïns de l’EMD. Els vots d’aquesta segona urna també influiran, de manera proporcional, en el resultat electoral de l’Ajuntament de Sant Cugat i l’elecció dels regidors.
La Junta de Veïns té la funció d’aprovar per majoria els pressupostos, decisions i actuacions que afecten l’EMD, dins les seves competències, i també al posicionament general de Valldoreix davant les altres administracions.
Els òrgans de govern de l’EMD són dos. D’una banda, la Presidència —equiparable a l’Alcaldia— i, de l’altra, la Junta de Veïns —equivalent a un ple municipal—, que està formada per 8 vocals més la persona que ostenta la Presidència.

Per saber-ne més pots consultar aquest vídeo:

També et pot interessar

Tens aquesta monografia d’Èric Gómez Pérez on s’estudien les diverses lleis que regulen el règim electoral de les EMD, així com les solucions a les llacunes legals existents. També fa una anàlisi detallada de l’administració electoral, del procediment d’elecció del president o presidenta, del procés de constitució de la Junta de Veïns i de la designació dels vocals, del sistema electoral aplicable a les EMD que funcionen amb Consell Obert i de les Comissions Gestores.