Participació ciutadana

Participació ciutadana

img-3636

 

La participació ciutadana és un dret fonamental de la ciutadania i les administracions hem de facilitar les eines i els canals de comunicació i participació per tal que aquest dret sigui real i efectiu. Els ciutadans i ciutadanes teniu dret a estar informats i a opinar sobre els assumptes municipals que us afecten directament. Volem que la ciutadania pugui participar en els projectes de la ciutat incorporant la perspectiva ciutadana en la gestió municipal. Valldoreix compta amb un Reglament de Participació Ciutadana. Aprofiteu els recursos de participació que tenim a Valldoreix: Consell de la Vila, Audiència pública,  òrgans estables de participació, processos participatius, … Animeu-vos i participeu!

Reglament de Participació ciutadana

El Reglament de Participació Ciutadana revela el compromís de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix davant els ciutadans i ciutadanes per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals. En acompliment del dret bàsic constitucional i estatuari dels ciutadans de participació en l’Administració Pública, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix es dota d’un sistema de participació ciutadana que inclou un òrgan reglat principal, el Consell de la Vila, pel tractament de temes estratègics d’interès general, i d’altres Consells sectorials pel tractament de temes relacionats amb la seva pròpia especificitat. Aquests òrgans estaran formats per ciutadans que manifestin el seu especial interès o que estiguin promoguts per grups de veïns que mantinguin activitats ciutadanes d’interès comú. També promou la participació oberta a través d’audiències públiques, de tecnologies de la informació. L’EMD es proveu d’aquest sistema reglamentat de participació que ofereix les màximes garanties de prudència, equitat, i rigor per fer efectiu l’esmentat dret fonamental de els persones, més enllà de l’exercici periòdic del vot. L’Entitat es proposa avançar en el sistema de participació a mesura que l’experiència del seu funcionament mostri els avantatges i les necessitats de correccions i millores. L’objecte d’aquest Reglament és la regulació normativa d’allò que té relació amb les formes, els mitjans i els procediments d’informació i de participació de la ciutadania de Valldoreix, de manera individual o mitjançant qualsevol forma d’organització col·lectiva. Aquest reglament es va treballar en una comissió integrada per ciutadans de Valldoreix, representants polítics de l’EMD i tècnics de l’entitat. Es va aprovar per unanimitat en el Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix del 24 de maig de 2012. Aquí us podeu descarregar el Reglament de Participació ciutadana de l’EMD de Valldoreix.

Audiències Publiques prèvies al Ple

Article 22 del Reglament de participació Amb l’objectiu de donar veu als a ciutadans de Valldoreix, que puguin exposar els seus suggeriments, observacions, preguntes i queixes sobre qualsevol tema d’interès ciutadà, de manera personal a la Junta de Veïns, es convocaran audiències públiques que se celebraran bimensualment amb una durada màxima de cinquanta minuts. Les audiències públiques se celebren abans de cada un dels Plens Ordinaris de la Junta de Veïns. A fi de possibilitar la participació del major nombre possible de veïns, les audiències constaran d’un torn de preguntes i suggeriments per part del públic, en bloc i amb una única intervenció per a cada persona amb una durada màxima de 5 minuts. Seguidament el moderador donarà la paraula als membres del Consistori perquè responguin o donin les explicacions oportunes. Si hi ha temps, es podrà obrir un segon torn de preguntes per a demanar puntualitzacions, en les mateixes condicions que l’anterior. El moderador podrà, en tot cas, exercir la seva facultat de retirar l’ús de la paraula quan consideri suficientment exposat el tema o explicitades les corresponents intervencions sobre el posicionament del veí. Aquí us podeu descarregar les actas de les darreres audiències públiques.

Audiènces Públiques de Pressupost

Tal com diu l’article 29 del Reglament de Participació ciutadana de l’EMD de Valldoreix, l’Audiència Pública de Pressupostos és convocada pel president/a i té com a finalitat la participació en el debat de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix en aquestes qüestions i la formulació d’al·legacions i proposicions. Es configura com una trobada en una data determinada per les/els responsables municipals amb la ciutadania per tal de donar informació sobre el proper pressupost i recollir propostes dels ciutadans i les ciutadanes. El procediment de l’Audiència de Pressupostos està regulat per l’article 30 del mateix Reglament i el procediment és el següent: 1. El president/a convocarà L’Audiència Pública de Pressupostos, al menys, una vegada l’any per tal de presentar el pressupost amb una antelació mínima de 15 dies abans del Ple Municipal que els ha d’aprovar inicialment. Presidirà les sessions el president/a qui podrà delegar en qualsevol vocal. Actuarà com a secretari per tal d’aixecar acta de la sessió si s’escau, el Tècnic de Participació Ciutadana. A les convocatòries d’audiència pública, hi podran assistir tots els membres del Consistori. 2. El funcionament de les sessions serà el següent:

  • Intervenció per part del/la ponent que presentarà el pressupost que es vol aprovar en el Ple. La ponència presentarà els pressupostos de la manera més entenedora possible.
  • Intervenció i posicionament del/la responsable polític municipal.
  • Intervenció de les persones assistents durant un màxim de cinc minuts per persona, temps que es podrà escurçar en funció del nombre de persones que vulguin parlar tenint en compte una durada màxima de dues hores la sessió.
  • Rèplica del/la responsable polític, si s’escau.
  • Conclusions.

3. L’ Acta de l’Audiència Pública de Pressupostos serà constitutiva de la memòria participativa que s’inclourà en l’expedient administratiu d’aprovació dels pressupostos.

Òrgans de Participació

Tots els òrgans de participació, tenen un caràcter consultiu, d’informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments. (l’art. 69 de la Llei 7/1985, de 15 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 154.2 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya). Consells sectorials: Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d’interès per a la ciutat com ara: l’escola, la cultura, l’esport, el medi ambient, la joventut, les dones, la gent gran, les persones amb disminució, la cooperació i la solidaritat i altres similars.

Consell de la Vila: És l’òrgan de participació on, representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat.