Cercador per paraules clau

Competències de l’EMD Valldoreix

Valldoreix compta, des de l’any 1958, amb una administració municipal que té competències pròpies i altres delegades de l’Ajuntament de Sant Cugat. L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix és l’administració local més propera al ciutadà que presta la majoria de serveis a la ciutadania.

Les competències de les EMD

Segons l’article 82 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu un llistat de competències pròpies de les EMDs, a més de la possibilitat què el municipi els delegui altres competències. D’acord amb l’apartat primer d’aquest article, son  competència de les EMDs: 

 • La vigilància dels béns d’ús públic i dels comunals. 
 • La conservació i l’administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels seus béns comunals. 
 • L’enllumenat públic i la neteja viària. 
 • L’execució d’obres i la prestació de serveis de competència municipal d’interès exclusiu de l’entitat, quan no són a càrrec del municipi respectiu o de la comarca. 
 • L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit. 
 • La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit. 
 • Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l’entitat. 

El finançament de les EMD

Actualment la legislació catalana de règim local no preveu cap referència als recursos de les EMDs.

La legislació estatal bàsica en matèria de finances locals (Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local) sí preveu una referència a les hisendes de les entitats d’àmbit territorial inferior al municipi, en el seu art. 156, que estableix el següent:

 1. Las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio no podrán tener impuestos propios ni participación en los tributos del Estado, pero sí en los del municipio a que pertenezcan.
 2. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local que regulen las entidades de ámbito territorial inferior al municipio determinarán los recursos integrantes de sus respectivas haciendas, de entre los previstos en esta Ley para los municipios, incluso la prestación personal y de transporte, salvo cuando la tuviera acordada el ayuntamiento con carácter de generalidad.
 3. Serán aplicables a los recursos citados en los apartados anteriores las disposiciones de esta Ley correspondientes a la hacienda municipal, con las adaptaciones derivadas del carácter de ingresos propios de sus entidades titulares.”

Tanmateix, l’Estatut comporta l’aplicació a les EMD, en tant que govern local, de les previsions del capítol III del títol VI relatiu a les finances dels governs locals.

Quines són les competències de l'EMD de Valldoreix?

Les podem diferenciar entre les pròpies i les delegades

Competències pròpies:

 • La urbanització de carrers que comprèn el clavegueram, l’asfaltat, l’enllumenat i l’arbrat.
 • Obres i serveis dins l’àmbit territorial, especialment el manteniment de les vies públiques, parcs i jardins.
 • Enllumenat públic i neteja viària.
 • L’ordenació del trànsit.
 • Transport urbà. (Concessionat)
 • En matèria tributària, la recaptació de la Taxa per entrada de vehicles (delegat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ORGT), contribucions especials pel finançament de les urbanitzacions i altres taxes i preus públics per a la prestació de serveis.
 • La conservació i administració del nostre patrimoni inclòs el forestal.
 • Conservació i difusió del patrimoni arqueològic, històric i artístic.
 • Les activitats culturals.
 • L’Escola de Música de Valldoreix  (Concessionat)
 • El suport a les associacions i entitats registrades.
 • Foment de l’esport.
 • El Complex Esportiu de Valldoreix (Concessionat)
 • Ensenyament pre-escolar amb l’Escola Bressol de Valldoreix.
 • Escola Jaume Ferran i Clua. Dotació de personal no docent, manteniment i conservació dels edificis i millores pedagògiques.

Competències delegades:

 • Concessió de llicències d’obres majors i menors i el seu control a través dels expedients de disciplina urbanística.
 • Aprovació de Plans Especials de Millora Urbana (PEMU)
 • Llicències d’obertura d’establiments comercials i despatxos professionals.
 • En matèria tributària:
  • L’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
  • Les Plus Vàlues. (delegat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ORGT)
  • La gestió en matèria d’empadronaments i certificats de residència.