Cercador per paraules clau

Política de Privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA VALLODOREIX

Les dades facilitades a través dels diferents formularis facilitats per EMD Valldoreix, ja siguin facilitats en format paper o a través d´aquesta pàgina web, seran responsabilitat de l´Entitat Municipal Descentralitzada Valldoreix (EMD Valldoreix).

En conformitat a l’establert al Reglament General de Protecció de Dades, 34/2002, 37/2007 s’informa del següent:

RESPONSABLE

El responsable de les dades facilitades a través dels formularis web i formularis en format paper, facilitats per EMD Valldoreix, es la pròpia ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITAZADA VALLDOREIX.

Dades de contacte del responsable:

 • Adreça: Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, nº 185. Valldoreix (Barcelona).
 • Telèfon: 93 674 27 19
 • Correu electrònic: bustia@valldoreix.cat

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

 Pot contactar amb el nostre DPD a la direcció postal indicada al paràgraf anterior. 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Per a què utilitzem les vostres dades?

La EMD utilitzarà les dades facilitades per a diferents motius concrets. Aquestes finalitats varien en funció del formulari que s´hagi complimentat pel titular de les dades.

A cada formulari de recollida de dades s´indicarà la finalitat específica amb que es tractaran les dades.

A continuació es detallen les diferents finalitats específiques:

 • Exercir una activitat, com per exemple habitatge turístic.
 • Gestió de sol·licituds relatives a urbanisme, activitats i medi ambient, tals com sol·licitud de certificats d´antiguitat i legalitat, de comptabilitat urbanística, de qualificació urbanística, comunicació d´obres excloses de llicència, còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris, denúncia de disciplina urbanística, denúncia per excés de soroll, denúncia per excés de soroll, denúncia per incompliment d´horari de locals nocturns, denúncia per l´incompliment de disciplina ambiental, devolució de fiança per obres, llicència de gual i contragual, llicència de primera ocupació, pròrroga de llicència d´obres.
 • Gestió d’activitats, tals com activitats esportives i de lleure, ús d’equipaments municipals per activitats culturals, esportives o de lleure.
 • Gestió de competències de l’Entitat Municipal Descentralitzada, entre les que s´inclouen la gestió de tributs, taxes, preus públics, atenció a la ciutadania, gestió de padró d´habitants, gestió de subvencions.
 • Gestió docent, orientadora i econòmica del centre.

Quan de temps conservem les vostres dades?

El termini de conservació de les dades variarà en funció del motiu pel quan aquestes s´hagin facilitat.

La EMD no conservarà les dades més temps del necessari, per tant, una vegada s´hagin atès les finalitats per a les quals es van recollir les dades seran cancel·lades, excepte que aquestes s´hagin de conservar per una disposició legal, cas que en que es conservaran durant el temps fixat legalment.

Quan la legitimació d´un tractament sigui el consentiment, les dades es conservaran mentre no es revoqui el consentiment, i revocat aquest es mantindran les dades bloquejades fins a que finalitzin els terminis legals que obliguin a la EMD a mantenir dites dades.

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT: LEGITIMACIÓ

Què ens faculta a tractar les vostres dades?

La EMD Valldoreix està facultada a tractar les vostres dades per diferents bases legitimadores, que van en funció de la finalitat per la qual s´han recollit les dades.

Així doncs, la base legitimadora podrà consistir en el vostre consentiment, en el compliment d´una disposició legal o per raons d’interès públic.

DESTINATARIS O CATEGORIES DE DESTINATARIS

A qui comuniquem les vostres dades?

Les dades facilitades només es comunicaran a altres administracions públiques quan així sigui necessari per complir amb la finalitat, i altres casos no es comunicaran a tercers, excepte que s´hagi de fer per disposició legal o be ens hagueu prestat consentiment a fer-ho.

EXERCICI DE DRETS

Quins son els vostres drets respecte de les dades personals que heu facilitat?

Com a titulars que sou de les vostres dades personals disposeu dels següents drets:

 • Dret a revocar el consentiment que hagueu atorgat.
 • Dret a accedir a les vostres dades, que implicaria saber quines dades personals tenim.
 • Dret a rectificar les vostres dades personals, quan aquestes siguin inexactes o incorrectes.
 • Dret a suprimir les vostres dades personals.
 • Dret a limitar el tractament de les dades quan concorrin els supòsits regulats a la llei sobre protecció de dades.
 • Dret a la portabilitat de les dades, quan concorrin els supòsits regulats a la llei sobre protecció de dades.

L´exercici dels drets els podreu realitzar mitjançant els formularis facilitats a través de la pàgina web de EMD Valldoreix, que podreu enviar digitalment  a traves de la pròpia pàgina web o en cas de voler tramitar l´exercici de forma presencial,  podreu enviar el formulari a EMD Valldoreix, Rambla Mossen Jacint Verdaguer, nº 185. Valldoreix (Barcelona).

DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT D´UNA AUTORITAT DE CONTROL

D´acord a la normativa europea sobre protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/176 del Parlament Europeu i del Consell sore protecció de dades de caràcter personal i altres disposicions d´aplicació), us informem del dret que disposeu a instar una reclamació davant d´una autoritat de control Autoritat Catalana de Protecció de Dades.