Cercador per paraules clau

Informació de pagament de taxa

Tota activitat que es realitzi ha d’incorporar el justificat de pagament de la taxa.

En cas de no aportar dit justificant  o no haver realitzat el pagament implica que l’activitat no es considera comunicada, per tant l’activitat no es pot exercir i l’administració podrà iniciar l’expedient sancionador corresponent o de tancament.


NORMATIVA:

Ordenança fiscal número 3 Reguladora de la taxa per la tramitació d’Activitats


FORMES DE PAGAMENT:

Transferència bancària al núm. de compte: ES42 0081 0646 39 0001011803 (indicar el número d’expedient o adreça en el concepte de la transferència). Enviar el justificant de la transferència al següent correu electrònic: stpagaments@valldoreix.cat

 

ALTRES:

En cas d’estar bonificada la taxa, caldrà adjuntar escrit indicant que el tràmit està exempt de taxa indicant el punt concret de l’ordenança fiscal 1, 3 ó 5.

A Valldoreix s’inspeccionen el 100% de les activitats, per tant, caldrà donar accés a la policia local i inspectors; tindre la documentació de l’activitat sempre en lloc accessible. I liquidar la taxa d’inspecció.

 

NOVES ACTIVITATS

Activitats de comunicació de la llei 20/2019 (annex III), Decret 112/2012 (comunicacions) , llei 16/2015 (annex II), ordenança d’activitats, Annex III.a, III.b,

Per poder iniciar l’activitat caldrà abonar prèviament els següents imports:

– Llicència municipal ………………………………………………….. 1.357,55 €

  • Recàrrec per m2 que excedeixi dels 150m2 de superfície construïda o coberta ……………………………………………………. 1,05 €

– Inspecció inicial, meritaran una taxa del 15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat.

– Recàrrec per cada tràmit d’informe a la Generalitat Bombers 425,30 € (si s’escau).

Per tant caldrà liquidar la taxa de llicencia mes la d’inspecció (a + b = taxa a liquidar per iniciar l’activitat). En cas d’informe preceptiu de bombers de la generalitat caldrà abonar el tràmit.

Activitats de declaració responsable; llei 16/2015 (annex I), ordenança d’activitats, Annex III.c.

Per poder iniciar l’activitat caldrà abonar prèviament els següents imports:

– Llicència municipal …………………………………………………..548,95 €

  • Recàrrec per m2 que excedeixi dels 150m2 de superfície construïda o coberta ……………………………………………………… 0,95 €

– Inspecció inicial, meritaran una taxa del 15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat.

– Recàrrec per cada tràmit d’informe a la Generalitat Bombers 425,30 € (si s’escau).

Per tant caldrà liquidar la taxa de llicencia mes la d’inspecció (a + b = taxa a liquidar per iniciar l’activitat). En cas d’informe preceptiu de bombers de la generalitat caldrà abonar el tràmit.

 

CANVI DE NOM

Activitats de comunicació de la llei 20/2019 (annex III), Decret 112/2012 (comunicacions) , llei 16/2015 (annex II), ordenança d’activitats, Annex III.a, III.b,

– Els canvis de titular, cessió o traspàs del negoci tributaran el 25% de la taxa corresponent a l’activitat.

– La visita d’inspecció meritarà una taxa del 15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat.

Activitats de declaració responsable; llei 16/2015 (annex I), ordenança d’activitats, Annex III.c.

– Els canvis de titular, cessió o traspàs del negoci tributaran el 25% de la taxa corresponent a l’activitat.

– Inspecció inicial meritarà una taxa del 15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat.

MODIFICACIONS SUBSTANCIALS

Activitats de comunicació de la llei 20/2019 (annex III), Decret 112/2012 (comunicacions) , llei 16/2015 (annex II), ordenança d’activitats, Annex III.a, III.b,

– Ampliacions d’activitats: tributarà per 50% de la tarifa de la primera instal·lació.

– Inspecció inicial meritarà una taxa del 15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat.

– En els casos que hi hagi una variació de l’activitat en el local de la primera instal·lació es tributarà per un 80% de la taxa de l’activitat que els correspongui.

Activitats de declaració responsable; llei 16/2015 (annex I), ordenança d’activitats, Annex III.c.

– Ampliacions d’activitats: tributarà per 50% de la tarifa de la primera instal·lació.

– La visita d’inspecció meritarà una taxa del 15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat.

– En els casos que hi hagi una variació de l’activitat en el local de la primera instal·lació es tributarà per un 80% de la taxa de l’activitat que els correspongui.