Informació de pagament de taxa

Informació de pagament de taxa

Tota activitat que es realitzi ha d’incorporar el justificat de pagament de la taxa.

En cas de no aportar dit justificant  o no haver realitzat el pagament implica que l’activitat no es considera comunicada, per tant l’activitat no es pot exercir i l’administració podrà iniciar l’expedient sancionador corresponent o de tancament.

 

NORMATIVA:

Ordenança fiscal número 3 Reguladora de la taxa per la tramitació d’Activitats

https://www.valldoreix.cat/wp-content/uploads/2015/04/Refosa-Ordenances-any-2016.pdf

 

FORMES DE PAGAMENT:

– Targeta de crèdit

– Xec bancari nominatiu

– Taló conformat pel banc nominatiu

– Transferència bancària al núm. de compte: ES42 0081 0646 39 0001011803. (Enviar justificant transferència a stpagaments@valldoreix.cat)

– Efectiu. NO ES PODRAN FER PAGAMENTS PER UN IMPORT IGUAL O SUPERIOR A 2.500 €, d’acord amb la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

 

ALTRES:

En cas d’estar bonificada la taxa, caldrà adjuntar escrit indicant que el tràmit està exempt de taxa indicant el punt concret de l’ordenança fiscal 1, 3 ó 5.

A Valldoreix s’inspeccionen el 100% de les activitats, per tant, caldrà donar accés a la policia local i inspectors; tindre la documentació de l’activitat sempre en lloc accessible. I liquidar la taxa d’inspecció.

 

NOVES ACTIVITATS

Activitats de comunicació de la llei 20/2019 (annex III), Decret 112/2012 (comunicacions) , llei 16/2015 (annex II), ordenança d’activitats, Annex III.a, III.b,

Per poder iniciar l’activitat caldrà abonar prèviament els següents imports:

– Llicència municipal ………………………………………………….. 1.357,55 €

  • Recàrrec per m2 que excedeixi dels 150m2 de superfície construïda o coberta ……………………………………………………. 1,05 €

– Inspecció inicial, meritaran una taxa del 15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat.

– Recàrrec per cada tràmit d’informe a la Generalitat Bombers 425,30 € (si s’escau).

Per tant caldrà liquidar la taxa de llicencia mes la d’inspecció (a + b = taxa a liquidar per iniciar l’activitat). En cas d’informe preceptiu de bombers de la generalitat caldrà abonar el tràmit.

 

Activitats de declaració responsable; llei 16/2015 (annex I), ordenança d’activitats, Annex III.c.

Per poder iniciar l’activitat caldrà abonar prèviament els següents imports:

– Llicència municipal …………………………………………………..548,95 €

  • Recàrrec per m2 que excedeixi dels 150m2 de superfície construïda o coberta ……………………………………………………… 0,95 €

– Inspecció inicial, meritaran una taxa del 15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat.

– Recàrrec per cada tràmit d’informe a la Generalitat Bombers 425,30 € (si s’escau).

Per tant caldrà liquidar la taxa de llicencia mes la d’inspecció (a + b = taxa a liquidar per iniciar l’activitat). En cas d’informe preceptiu de bombers de la generalitat caldrà abonar el tràmit.

 

CANVI DE NOM

Activitats de comunicació de la llei 20/2019 (annex III), Decret 112/2012 (comunicacions) , llei 16/2015 (annex II), ordenança d’activitats, Annex III.a, III.b,

– Els canvis de titular, cessió o traspàs del negoci tributaran el 25% de la taxa corresponent a l’activitat.

– La visita d’inspecció meritarà una taxa del 15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat.

 

Activitats de declaració responsable; llei 16/2015 (annex I), ordenança d’activitats, Annex III.c.

– Els canvis de titular, cessió o traspàs del negoci tributaran el 25% de la taxa corresponent a l’activitat.

– Inspecció inicial meritarà una taxa del 15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat.

 

MODIFICACIONS SUBSTANCIALS

Activitats de comunicació de la llei 20/2019 (annex III), Decret 112/2012 (comunicacions) , llei 16/2015 (annex II), ordenança d’activitats, Annex III.a, III.b,

– Ampliacions d’activitats: tributarà per 50% de la tarifa de la primera instal·lació.

– Inspecció inicial meritarà una taxa del 15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat.

– En els casos que hi hagi una variació de l’activitat en el local de la primera instal·lació es tributarà per un 80% de la taxa de l’activitat que els correspongui.

 

Activitats de declaració responsable; llei 16/2015 (annex I), ordenança d’activitats, Annex III.c.

– Ampliacions d’activitats: tributarà per 50% de la tarifa de la primera instal·lació.

– La visita d’inspecció meritarà una taxa del 15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat.

– En els casos que hi hagi una variació de l’activitat en el local de la primera instal·lació es tributarà per un 80% de la taxa de l’activitat que els correspongui.