Cercador per paraules clau

Sol·licitud de material per a actes d’entitats

Iniciar tràmit

Descripció

L’EMD de Valldoreix posa a disposició una sèrie de material de préstec per entitats i associacions (consultar annex).

Quan es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any, amb una antelació mínima de 15 dies.

Com es pot demanar?

Electrònicament segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015

Qui el pot demanar?

Persones jurídiques o persones físiques.

Preu

L’establert en l’ordenança fiscal número 7, segons el material sol·licitat.

Estan exempts del pagament les associacions culturals, entitats veïnals, esportives i comercials inscrites al Registre d’associacions de l’EMD de Valldoreix.

Documentació a adjuntar

Descarregar model

Normativa

Ordenança fiscal número 7 Reguladora de la taxa per utilització privativa d’espais culturals de l’EMD de Valldoreix

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. https://www.parlament.cat/document/nom/TL127.pdf

Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. https://www.parlament.cat/document/nom/TL130.pdf

Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf

Termini màxim de resolució

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Sentit del silenci

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits