Cercador per paraules clau

Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments sedentaris

Iniciar tràmit

Descripció

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara sota la seva responsabilitat les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que acompleix amb els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir el seu compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Es sotmeten a aquest règim tant els establiments minoristes alimentaris que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega “in situ” al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, així com quan aquests subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits