Cercador per paraules clau

Comunicació dʼinici i modificació d’Habitatge d’us llar compartida

Iniciar tràmit

Descripció

Per a les activitats econòmiques de Llar compartida, incloses a l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica i Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya. Cal fer la Comunicació d’inici i/o a la generalitat de Catalunya al següent enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

 

Organisme competent / Responsable

Generalitat de Catalunya, Ajuntament

 

Servei responsable

Medi Ambient, Urbanisme

 

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

 

Quan es pot demanar (Termini)

Durant tot l’any

 

Com es pot demanar

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

Una vegada sol·licitat a la generalitat de Catalunya, L’EMD de Valldoreix validarà la documentació aportada, cobrarà la taxa corresponent i es farà la inspecció de l’activitat. El sol·licitant no cal que faci cap tràmit a l’EMD de Valldoreix.

 

Normativa

Preu / Taxa

El cost de la taxa per a noves activitats de superfície construïda menor de 150 m2 es de 631,29€ (en cas de major superfície, cal aplicar l’ordenança fiscal 3, o be trucar als Serveis Tècnics de Valldoreix).

AVÍS: El pagament de la taxa és imprescindible per realitzar el tràmit i exercir l’activitat

Per informació de la taxa accedir als següent enllaç: Informació de càlcul i pagament de la taxa

 

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l’Ajuntament, l’OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent. La presentació de la comunicació faculta l’Administració per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

 

Sentit del silenci

No opera.

 

Requisits previs

 

Altra informació d’interès

El tràmit es realitza a la generalitat de Catalunya, i ho trasllada a l’EMD de Valldoreix per tal de verificar l’activitat.

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobe a efectes contraris a l’ordenament vigent.

Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o m de documentació necessària per a l’inici de l’activitat, es podrà iniciar un procediment d’esmena.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

 

Resum no exhaustiu de compliment de normativa:

DECRET 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya.

 

Títol IV

 Llar compartida

Article 241-1 Definició i àmbit d’aplicació –

1 Té la consideració de llar compartida l’allotjament turístic que és l’habitatge principal i residència efectiva de la persona titular i que es comparteix com a servei d’allotjament amb terceres persones a canvi de contraprestació econòmica i per a una estada de temporada. La persona titular ha de residir en l’habitatge mentre dura l’estada. –

2 Es considera estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. –

3 No es pot compartir l’habitatge que no estigui degudament habilitat. En cas que la persona propietària d’un immoble tingui el coneixement d’alguna activitat clandestina, té el deure de comunicar-ho a l’Administració competent, així com d’emprendre les accions civils corresponents destinades al cessament efectiu de l’activitat turística. –

4 La destinació d’una llar compartida ha de ser compatible amb la regulació dels usos del sector on estigui situat i amb la normativa civil que li sigui aplicable.

 

Article 241-3 Requisits mínims

  1.  Les llars s’han de compartir en condicions de disponibilitat immediata, han d’estar suficientment moblades i dotades dels aparells i dels estris necessaris amb la finalitat de prestar un servei d’allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, i tot en perfecte estat d’higiene.
  2. Les llars no es poden ocupar amb més places de les que indiqui la cèdula d’habitabilitat i, en qualsevol cas, la capacitat màxima de places per persones usuàries turístiques és de 4 en total.
  3. Les persones usuàries s’allotgen en habitacions. Se’ls ha de garantir l’ús privat i hauran d’estar independitzades mitjançant una porta. No és possible destinar les sales d’estar a dormitori.
  4. Les llars han d’exhibir en un lloc visible i fàcilment identificable per a les persones usuàries la comunicació del NIRTC i la capacitat màxima d’usuaris admesos. També han d’indicar el NIRTC en la seva publicitat. Les llars que encara no disposin del NIRTC, transitòriament, han de suplir-ne l’exhibició amb la comunicació del número provisional al qual es fa referència a l’article 121-1.2 d’aquest Decret.
  5. La persona titular de la llar compartida ha de facilitar a les persones usuàries un número de telèfon per a atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat. Aquest número també ha d’estar a disposició de la comunitat de propietaris, veïns i administracions turístiques a fi de poder comunicar incidències que es puguin produir i els afectin.
  6. Els requisits turístics mínims consten en l’annex 8 d’aquest Decret.

 

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

 

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits