Cercador per paraules clau

Assabentat / Comunicació d’obres per a la instal·lació de sistemes d’energia solar

Iniciar tràmit

Descripció

Tràmit exclusiu per l’assabentat / comunicació per a la instal·lació de sistemes d’energia solar.

Condicions de l’assabentat

a) La realització de les obres s’ha de fer sens perjudici de tercers en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la data del registre d’entrada. Un cop transcorregut aquests termini, l’ assabentat d’obres caducarà automàticament.

b) En el transcurs de la realització dels treballs s’hauran d’adoptar les mesures de precaució que per aquests casos preveuen les Ordenances metropolitanes i les disposicions de seguretat i salut, així com la resta condicions establertes per la legislació vigent en relació amb la matèria, tant pel que fa a les normes de la bona construcció, com a la convivència ciutadana, el respecte i descans dels veïns.

c) Les obres o instal·lacions s’han d’ajustar estrictament a les que s’han esmentat, per la qual cosa, les modificacions efectuades i les extralimitacions a què s’incorri seran objecte de les sancions previstes a les Ordenances Metropolitanes i altres disposicions aplicables.

d) La persona sol·licitant està obligada a ensenyar aquest assabentat tantes vegades com l’hi reclamin els/les agents municipals encarregats de la inspecció i vigilància de les obres particulars i, en cas d’incompliment d’aquesta obligació, incorrerà en les responsabilitats consegüents per desobediència als representants de l’administració.

e) No es poden fer abocaments de runes en llocs no autoritzats. Les runes es poden dipositar a la deixalleria autoritzada, tot indicant el seu emplaçament d’origen, o sol·licitar, previ pagament de les taxes corresponents, la col·locació de sacs o contenidors a la via pública per a ser retirats per un gestor de residus autoritzat.

Quan es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any

Normativa

Com es pot demanar?

Presencialment a l’atenció al públic de Serveis Tècnics situada a Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185.
L’horari d’atenció al públic és dimarts i dijous amb cita prèvia.
La documentació a presentar haurà de portar-se escanejada en un pen-drive. No s’admetrà documentació en paper.

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quant així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona directament o mitjançant representant.

Preu / Taxa

Exempt de taxa.

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Servei responsable

Departament d’Urbanisme, Obres i Serveis.

Documents a annexar juntament amb la instància

Informació adicional

Un cop finalitzada la instal·lació, per poder sol·licitar la bonificació de l’IBI, caldrà aportar la següent documentació mitjançant el següent enllaç:

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits