Cercador per paraules clau

Llicència d’ocupació via pública

Iniciar tràmit

Descripció

Tràmit per a ocupar la via pública per a:

Observacions i altres informacions

El termini de presentació serà de com a mínim de 20 dies naturals d’antelació a la data prevista per a l’ocupació. Cas de no aportar la documentació en el moment de la presentació de la sol·licitud, no es podrà atorgar l’autorització.

La senyalització anirà a càrrec del sol·licitant i s’haurà de fer, com a mínim, amb 72 hores d’antelació a la data d’ocupació.

Quan es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any

Com es pot demanar?

Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) situada a Rambla Mossen Jacint Verdaguer, 185 a través de cita prèvia trucant al telèfon 936742719.
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h.

Descarregar model de sol·licitud

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quant així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona directament o mitjançant representant. En cas de representació cal acreditar-la documentalment.

Normativa

Preu / Taxa

Veure ordenança fiscal.

Servei responsable

Departament d’Urbanisme, Obres i Serveis

Documents a annexar juntament amb la instància

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR   SEGONS TIPUS D’OCUPACIÓ Ocupacions parcials i talls de carrerParades a fires i festes tradicionalsActivitats a la via públicaMudancesSessions fotogràfiques i/o filmacionsTerrasses de bars, de restaurants i/o elements annexosQuioscos de temporadaCol·locació de banderoles, pancartes, plafons i columnes d’anuncisPublicitat dinàmica
Rebut vigent de l’ assegurança de responsabilitat civilXXXXXXXXX
Fotocòpia del DNI i/o CIFXXXXXXXXX
Plànol d’emplaçamentXXX  X   
Alta seguretat social      X  
Rebut IAE vigent X XX XXX
Projecte d’instal·lació     XX  
Butlletí d’instal·lació elèctrica XX XXX  
Full d’encàrrec de l’enginyer/a que farà la instal·lació X    X  
Certificat d’homologació d’instal·lacions X    X  
Revisió vigent del Departament d’indústries de la Generalitat      X  
Dipòsit X   XXX 
Memòria descriptiva (núm. de persones, descripció, plànol detallat, afeccions, sorolls, activitat …)  X   X  
Memòria de seguretat  (responsables, telèfons, accions a realitzar …)  X   X  
Plànol detallat de l’ocupació  X  XXX 

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits