Cercador per paraules clau

Comunicació d’obres per a la instal·lació de sistemes d’energia solar

Iniciar tràmit

Descripció

Tràmit exclusiu per a la comunicació per a la instal·lació de sistemes d’energia solar.

Condicions de la comunicació

 1. Inici d’obres: El règim de comunicació habilita els interessats per executar l’acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, amb excepció dels supòsits previstos en les condicions 10, 11, 12 i 13.
 2. Terminis: Sí passats 10 dies hàbils no s’ha rebut notificació desfavorable es podran iniciar les obres i el termini per finalitzar-les s’estableix en 6 mesos, tots dos terminis a comptar des de la data de presentació de la comunicació prèvia d’assabentat d’obres en els termes i condicions i d’acord amb les excepcions assenyalades en la condició anterior. Els interessats estan obligats a tenir el COMUNICAT a l’obra en tot moment durant l’execució de les mateixes.
 3. Verificació de dades: L’EMD de Valldoreix està facultat per verificar les dades que consten a la comunicació i la documentació presentades. La inexactitud, falsedat o la omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva pot tenir les conseqüències previstes a l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 4. Condicions jurídiques: Els actes de verificació i inspecció que es realitzin per part municipal comprovaran que l’actuació urbanística comunicada s’ajusti a les previsions de la legislació i el planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents en el moment de presentar la comunicació, i en cap cas, alteraran les situacions jurídiques privades existents entre els particulars, essent que la conformitat a la comunicació prèvia efectuada s’entendrà efectuada salvat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers.
 5. Horaris: D’acord amb l’ Article 30.(Treballs a la construcció) de l’Ordenança municipal sobre sorolls, vibracions i olors de Sant Cugat del Vallès (amb aprovació definitiva de 21 de maig de 2018). L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 21 hores de dilluns a divendres, i entre les 9 h i les 21 h els dissabtes, diumenges i festius. L’horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 9 i les 20 h els dissabtes, diumenges i festius.
 6. Seguretat a l’obra: En el transcurs de la realització dels treballs s’hauran d’adoptar les mesures de precaució que per aquests casos preveuen les Ordenances metropolitanes, les disposicions sanitàries vigents, les contingudes dins de la legislació vigent en relació amb la matèria i aquelles que aconsellin les bones pràctiques de la construcció.
 7. Gestió de residus: En aplicació del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya (PROGROC), caldrà que el productor de residus procedeixi a la seva gestió mitjançant un gestor de residus autoritzat per l’Agència Catalana de Residus. A la finalització de les obres, caldrà aportar un certificat emès pel gestor de residus contractat respecte de la gestió dels residus efectuada. Es recorda que en aplicació del Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, que regula el tractament de residus d’aparells elèctrics i electrònics, que en la gestió dels residus que s’efectuï els aparells que continguin material radioactiu hauran de ser diferenciats de la resta de residus i aportar, a la finalització de les obres, una certificació específica, emesa per un gestor autoritzat, que acrediti el correcte tractament o reciclatge d’aquests tipus de dispositius.
 8. Ocupació via pública: El present COMUNICAT només autoritza l’ocupació de la via pública si s’ha indicat en el formulari de comunicació d’assabentat d’obres i pel termini indicat en el mateix.
 9. Desperfectes: D’acord amb l’article 16.1.c) de les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació, el titular de la comunicació prèvia efectuada resta obligat a reparar o indemnitzar pels danys que es causin en els elements urbanístics del sòl, subsòl i vol de la via pública, com ara voreres, paviments, vorades, fanals, rètols i plaques de numeració, arbres, plantacions, escocells, parterres, bancs, marquesines, baranes, escales, embornals, clavegueres, galeries de serveis, cambres subterrànies, mines d’aigua, canalitzacions i altres elements anàlegs.
 10. AUTORITZACIONS CONCURRENTS d’organismes externs: Cas que per l’execució de les obres es requereixin autoritzacions administratives en concurrència amb la comunicació prèvia d’obres efectuades, la comunicació prèvia efectuada no generarà els seus efectes, és a dir, NO PODRAN INICIAR-SE LES OBRES COMUNICADES, fins que no s’hagi obtingut l’autorització administrativa que resulti concurrent. En el cas de l’autorització a emetre per AESA, quina tramitació s’efectua a través de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Ajuntament comunicarà a l’interessat del resultat de la sol·licitud efectuada per a l’obtenció de l’autorització esmentada, als efectes de possibilitar l’inici de les obres.
 11. Instal·lació D’ELEMENTS PUBLICITARIS: Cas que l’element publicitari que es pretengui instal·lar no es trobi expressament regulat a l’Ordenança Municipal de Publicitat, la comunicació prèvia efectuada no generarà els seus efectes, és a dir, NO PODRA REALITZAR-SE L’ACTUACIÓ. L’EMD de Valldoreix comunicarà a l’interessat del resultat dels tràmits realitzats als efectes d’obtenir l’informe favorable.
 12. Control preventiu en prevenció i seguretat d’incendis (Bombers): Cas que les obres entrin dins dels supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat d’acord amb l’annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, posat en relació amb l’article 20.4 de la mateixa, la comunicació prèvia efectuada no generarà els seus efectes, és a dir, NO PODRAN INICIAR-SE LES OBRES COMUNICADES. En aquest cas s’haurà de sol·licitar el corresponent títol habilitant (llicència d’obres)
 13. Descobriment d’elements catalogats (PATRIMONI): En cas que durant el transcurs de les obres es detecti algun element no catalogat en el Pla Especial, però que el mateix Pla el cataloga en el seu article 12 de les ordenances i segons la taula d’elements protegits, caldrà:

NO ES PODRAN PROSSEGUIR LES OBRES fins a l’obtenció de l’informe favorable de la Comissió de Patrimoni. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès comunicarà a l’interessat del resultat dels tràmits realitzats als efectes d’obtenir l’informe favorable de la Comissió.

 1. TAXES, IMPOSTOS I AVALS: Abans de l’inici de les obres caldrà haver liquidat la taxa i dipositat l’aval de residus corresponen (consultar el següent enllaç: https://www.valldoreix.cat/tramits/urbanisme-i-obres/assabentat-comunicacio-dobres/).

Queden exempts de pagament de taxa i residus:

 

Quan es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any

Com es pot demanar?

Presencialment a l’atenció al públic de Serveis Tècnics situada a Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185.
L’horari d’atenció al públic és dimarts i dijous amb cita prèvia.
La documentació a presentar haurà de portar-se escanejada en un pen-drive. No s’admetrà documentació en paper.

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quant així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona directament o mitjançant representant.

Normativa

Preu / Taxa

Exempt de taxa.

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Servei responsable

Departament d’Urbanisme, Obres i Serveis.

Documents a annexar juntament amb la instància

Informació adicional

Un cop finalitzada la instal·lació, per poder sol·licitar la bonificació de l’IBI, caldrà aportar la següent documentació mitjançant el següent enllaç:

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits