Cercador per paraules clau

Alta o canvi de domicili al Padró d’habitants

Iniciar tràmit

Descripció

És la inscripció al padró d’habitants per alta de nou resident al municipi, per naixement o per canvi de domicili dins el municipi

Quan es pot demanar? (Termini)

En qualsevol moment

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona amb voluntat d’empadronar-se al municipi

Requisits previs

La inscripció és personal.

Qualsevol persona major d’edat pot realitzar la inscripció de la resta de la seva família, sempre que s’aportin els documents d’identitat dels altres membres de la família i que totes les persones majors d’edat hagin firmat prèviament el document de sol·licitud.

Els menors tenen un tractament especial si no s’inscriuen amb tots dos progenitors (veure l’apartat d’observacions)

La inclusió d’una nova persona en una unitat de convivència precisa l’autorització d’un major d’edat d’aquella família.

La inscripció de residents o interns en un centre, i que no tinguin la possibilitat d’acudir a les oficines municipals, podrà ser realitzada per personal autoritzat del centre.

Observacions

Documentació a aportar

Cal presentar, degudament emplenada i signada, la “sol·licitud d’inscripció al padró municipal de Sant Cugat del Vallès”, acompanyada de la següent documentació (només cal aportar els fulls que continguin dades sol·licitades):

Documents comuns:
El document personal de qui realitza el tràmit i el de les persones que s’inscriuen: DNI, permís de conduir, permís de residència o passaport; pels menors d’edat, a més a més, el llibre de família (la pàgina on hi consta la inscripció).

Cada document d’identitat ha de presentar-se per les dues cares i en un sol fitxer pdf.

Documents específics:
En nova inscripció d’alta o canvi de domicili, per justificar el domicili: escriptura o contracte de compravenda (en edificis de nova construcció, cal disposar de la llicència de primera ocupació municipal); o contracte de lloguer o últim rebut pagat de subministrament d’electricitat, aigua o gas: o autorització (*) d’ús de l’habitatge que s’està ocupant. Un contracte de lloguer d’una habitació no és un document vàlid per empadronar-se.

En nova inscripció d’alta o canvi de domicili, per incorporació de persones en una unitat de convivència ja inscrita: autorització (*1) d’inclusió d’una persona major d’edat de la família inscrita.

En nova inscripció d’alta o de canvi de domicili, de menors d’edat, quan no s’inscriuen amb tots dos progenitors: autorització #2 del doc. 591 del progenitor que no conviu o autorització en full a banda, llibre de família monoparental o justificació de la defunció de l ‘altre progenitor. En cas de no disposar de cap d’aquests documents caldrà aportar declaració responsable del progenitor que conviu amb els menors Annex I si no existeix resolució sobre la guarda i custòdia o l’Annex II si existeix resolució sobre la guarda i custòdia.

En situacions excepcionals (i que per tant no es detallen), la Secció de Padrons analitzarà la situació i requerirà la documentació necessària per realitzar la inscripció.

Per les autoritzacions: caldrà aportar original o còpia del document personal de qui autoritza.

* AUTORITZACIONS: Cal omplir, al full de sol·licitud, els requadres d’autoritzacions 1 (per majors d’edat que autoritzen a altres persones a empadronar-se al seu domicili de residència o propietat) o 2 (per menors d’edat o centres residencials

Descarregar model de sol·licitud d’inscripció al padró

Com es pot demanar?

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania de dilluns a divendres amb cita prèvia (consultar horaris actuals).

Preu / Taxa

Tràmit no subjecte a taxes

Unitat tramitadora

OAC EMD Valldoreix per delegació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Òrgan responsable de la resolució

L’Alcaldia o el regidor/a en qui s’hagi delegat aquesta matèria.

Termini màxim de resolució

Si el procediment no ho regula expressament, el termini de resolució s’estableix en 3 mesos i sempre i quan no es doni cap dels supòsits que poden ocasionar la suspensió o ampliació de l’esmentat termini

Recursos

Contra la resolució dictada per l’òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició no s’ha notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició esmentat s’entengui desestimat.

Efectes del silenci administratiu

En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l’Estat, estableixi el contrari.
Quan el procediment tingui per objecte l’accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d’interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d’estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d’impugnació d’actes i disposicions.

Normativa

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits