Cercador per paraules clau

Presentació de sol·licitud de Certificat de padró (Ajuntament de Sant Cugat)

Iniciar tràmit

Objecte:

El certificat d’empadronament (document signat per Secretaria i Alcaldia) és l’únic document que acredita fefaentment la residència individual o col·lectiva d’una persona i, per tant, es pot presentar davant qualsevol procés administratiu o judicial.

El certificat té un temps de tramitació d’uns 30 dies i s’exigeix per a:

Els certificats només s’han de sol·licitar quan sigui estrictament necessari i a petició d’altres administracions o organismes.

 

Persones destinatàries:

Qualsevol persona que necessiti un certificat de padró firmat per la secretària general i l’Alcaldia de Sant Cugat del Vallès, perquè li requereix un organisme oficial o notari per a determinats tràmits o situacions excepcionals.

 

Observacions:

Modalitats de certificats:

 

En alguns casos, els certificats històrics poden demanar-se per un període concret (per exemple, per als casaments davant de notari es necessita un certificat històric de convivència dels últims 2 anys).

En cas dels certificats de convivència, caldrà presentar el doc. 1188 signat per totes les persones majors d’edat que conviuen amb el sol·licitant a Sant Cugat (i les que hi han conviscut durant el període sol·licitat, si es demana l’històric de convivència), així com còpia del document d’identitat de tots els majors de 14 anys i el llibre de família o resolució judicial de la custòdia pels menors de 14 anys. Si falta l’autorització o el document d’identitat de qualsevol persona, només es farà constar el nombre d’habitants que conviuen amb la persona sol·licitant, sense cap dada personal.

Els certificats s’enviaran directament a la persona interessada. Per als certificats de convivència històrics en què no sigui possible obtenir l’autorització de totes les persones convivents, es pot sol·licitar que el certificat s’enviï a l’administració peticionària, indicant el número d’expedient i el màxim de dades possible, per tal d’assegurar que es rep correctament.

Si el certificat ha de ser en llengua castellana, caldrà especificar-ho a la sol·licitud.

P112 Certificats de padró

 

Import:

Els certificats de dades del padró vigent són gratuïts.
Es cobrarà una taxa de 6,55€ pels certificats que impliquin la recerca en censos anteriors als padró vigent (dades anteriors al 1991).
Ordenança fiscal número 10 Grup 2 Art 2.1.2 de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

 

Termini de sol·licitud:

En qualsevol moment

 

Tramitació exclusivament presencial amb cita prèvia:

Podeu sol·licitar la cita prèvia al següent enllaç https://citaprevia.valldoreix.cat/ o bé trucant al servei d’atenció ciutadana al telèfon 936742719.

 

Unitat tramitadora:

Secció de padrons

 

Òrgan responsable de la resolució:

L’Alcaldia o el regidor/a en qui s’hagi delegat aquesta matèria.

 

Termini de resolució:

15 dies, sempre i quan no es doni cap dels supòsits que poden ocasionar la suspensió o ampliació de l’esmentat termini

 

Documentació:

Documentació comuna

Certificats de convivència (si es vol obtenir el document en paper)

 

Normativa:

 

Recursos:

Contra la resolució dictada per l’òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició no s’ha notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició esmentat s’entengui desestimat.

 

Efectes del silenci administratiu:

En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l’Estat, estableixi el contrari.
Quan el procediment tingui per objecte l’accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d’interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d’estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d’impugnació d’actes i disposicions.

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits