Cercador per paraules clau

Sol·licitud d’accés a la informació pública

Iniciar tràmit

Descripció

El tràmit permet demanar qualsevol informació pública de l’EMD de Valldoreix. S’entén per informació pública tota informació, independentment de la seva naturalesa i del suport o mitjà en què es trobi, produïda o rebuda per l’Administració en l’exercici de les seves competències.

Queden exclosos de la consulta les notes, esborranys, resums i documents de treball intern, sense rellevància o interès públic, així com la informació, en curs d’elaboració i que s’hagi de fer pública en el termini de tres mesos. Tampoc no es pot sol·licitar per aquesta via l’elaboració d’informes o dictàmens, ni formular consultes jurídiques, ni informació que requereixi una tasca complexa d’elaboració o reelaboració per a poder lliurar-la.

L’accés a la informació pública només es pot denegar o restringir en els casos previstos a la llei; per exemple, si l’accés comporta un perjudici per a la seguretat pública, per als drets dels menors d’edat, per al dret a la intimitat, o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

No és necessari justificar les sol·licituds, tot i que, en cas de demanar informació d’accés restringit, és recomanable exposar els motius o circumstàncies que, a criteri de la persona sol·licitant, podrien justificar la suspensió de la restricció.

Si l’accés a la informació pot afectar els drets o interessos de terceres persones, aquestes disposaran d’un termini de 10 dies per presentar al·legacions.

Cal tenir en compte que:

El dret d’accés és un dret que complementa la informació que el ciutadà pot obtenir consultant la informació publicada al Portal de transparència municipal.

Si la persona interessada vol exercir el dret d’accés a la relació de les seves dades personals objecte de tractament a l’EMD de Valldoreix i a la informació sobre els tractaments realitzats, cal fer-ho, necessàriament, a través del tràmit Exercici del dret de protecció de dades personals.

Quan es pot demanar? (Termini)

Durant tot l’any

Documentació

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa

Com es pot demanar?

Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) situada a Rambla Mossen Jacint Verdaguer, 185.
Consulteu l’horari vigent d’atenció al públic clicant el següent enllaç.

Electrònicament en els casos previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 o bé, si no es tracta d’un obligat d’acord amb aquest article, quant així ho vulgui l’interessat.

Tanmateix, quan no es tracti d’un obligat d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, la documentació es pot presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la mateixa llei.

Qui el pot demanar?

Totes les persones a partir de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Preu / Taxa

L’accés a la informació pública és gratuït, sense perjudici que s’apliquin les taxes i preus públics corresponents per reproducció de documents.

Termini màxim de resolució

El termini màxim és d’un mes.

Sentit del silenci

Finalitzat el termini de resolució, l’efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu, excepte si concorre algun dels límits d’accés a la informació pública.

Servei responsable

Secretaria / Arxiu.

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran tractades per l´EMD de Valldoreix com a responsable del tractament, per tramitar la vostra sol.licitud. El tractament està legitimat per l’exercici de les funcions públiques pròpies de l’EMD. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l´Entitat. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol.licitat, d´acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat, dins l´apartat Protecció de Dades publicat a la nostra web.

Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l´EMD de Valldoreix, Atenció Ciutadana, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 185, 08197- Valldoreix, indicant “Ref. Protecció de Dades” o bé exercir el vostre dret a través de la Seu Electrònica. De la mateixa manera, en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats us podreu dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

Iniciar tràmit
Tornar a tràmits